April 3, 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

Leejtwg Yuav Tau Ua Tus Loj Dua Ntais

 

24Cov thwjtim muaj lus sib cav hais tias, Peb cov no leejtwg yuav tau ua tus loj dua ntais? 25Yexus hais rau cov thwjtim hais tias, Lwm haivneeg tej vajntxwv lawv muaj hwjchim kav lawv tej pejxeem, cov nomtswv khav hais tias, tej pejxeem yog lawv tej phoojywg kwvluag. 26Nej cov tsis txhob ua li ntawd, tus uas yog tus hlob hauv nej cov, tus ntawd yuav tsum ua ib yam li nws yog tus yau. Thiab tus uas yog thawjcoj, tus ntawd yuav tsum ua li nws yog tubqhe. 27Tus twg yog tus loj dua, tus uas zaum noj mov lossis tus uas txhab zaubmov? Twb yog tus zaum noj mov ntag los sav. Tiamsis kuv nrog nej nyob ua ke, kuv ua ib yam li ib tug tubqhe. 28Txhua lub sijhawm uas kuv raug kev txomnyem, nej tsis tau tso kuv tseg ib zaug li. 29Yog li ntawd kuv yuav pub nej muaj hwjchim ib yam nkaus li kuv txiv pub kuv muaj hwjchim kav nws haivneeg. 30Nej yuav tau nrog kuv noj kuv haus ntawm kuv lub rooj hauv kuv lub tebchaws. Nej yuav tau zaum saum rooj vajntxwv kav kaum ob xeem neeg Ixayees. (Lukas 22:24-30)

 

XAV TXOG TEJNOV

 

Peb ua neeg nyob leejtwg los yeej xav kom tau zoo noj tau zoo nhav, leejtwg los yeej xav tau lub npe zoo. Tiamsis ib txhias neeg xav tau lub meejmom thiab xav tau lub npe kom loj dua lwm leej lwm tus. Yog li ntawd lawv thiaj li xav ua tus hlob dua lwm tus.

 

Tiamsis Tswv Yexus ho qhia ib zaj ntxiv rau peb kawm hais tias yog leejtwg xav ua tus hlob, tus ntawd yuav tsum ua tus yau. Ua li ntawd, peb puas yuav kam hloov peb tus kheej kom peb xyaum tau li ntawd thiab? Ib txhias neeg yuav hloov tsis tau, tiamsis yog koj xav ua Vajtswv ib tug tub txib tiag, koj yuav tau hloov koj tus kheej kom pim Vajtswv txojlus no.

 

Yog koj xav ua tus loj thiab xav ua tus hlob, koj yuav tsum tau pib li Tswv Yexus, Nws hais tias Nws tsis yog los kom neeg ua rau Nws, tiamsis Nws los ua rau tib neeg, los serve, los ua ib tug tub qhe xwb, tsis yog los ua ib tug nom los yog ib tug tswv rau pejxeem. Yog li ntawd Tswv Yexus thiaj li ntxuav cov thwjtim txhais tes thiab kotaw, qhov no thiaj li yog ib tug thawj coj tiag, ua ib tug thawj coj yuav tsum muaj lub siab hlub rau lwm tus.

 

XYAUM UA TEJNOV  

Hnub no yog koj twb yog ib tug xibhwb los yog ib tug thawjcoj hauv pawg ntseeg, es koj tseem nyob tos koj cov tswvcuab ua rau koj, thiab npaj txhua yam rau koj, koj yuav tau tig koj lub siab los kawm Tswv Yexus zaj no, koj thiaj li muaj lub siab hlub li Tswv Yexus hlub.

 

Yog koj tseem yog ib tug tswvcuab xwb los, koj tsis txhob to koj cov thawjcoj ua rau koj xwb, koj yuav tsum qi tes mus pab, koj thiaj li xyaum tau Tswv Yexus txoj kev hlub nawb mog. Vim Vajtswv qhia hais tias cov ua Vajtswv li dejnum, lawv yuav tau qi zog, vim Vajtswv yeej hu txhua txhua tus tib neeg los ua Nws li dejnum ib yam li Leejtxiv txib Nws los yuav Leejtxiv li dejnum, Tswv Yexus tsis tau hu ib tug tib neeg twg los nyob dawb dawb xwb, zoo ib yam li cov tib neeg nyob rau hauv lub nkoj, yog muaj ib cov tsis quam es koj yog tus quam xwb, puas yuav mob koj siab thiab? Thov Vajtswv coj koj kom koj muaj lub siab kub lug rau Vajtswv tes dejnum nawb mog.