April 2, 2023

HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS

April 1 & 2 of 2023

NQI LUS RAU HNUB NO

14Thaum txog lub sijhawm noj lawm, Yexus thiab Yexus cov tubtxib los zaum ntawm rooj mov. 15Yexus hais rau lawv hais tias, Tsis ntev no kuv yuav raug kev tsimtxom. Thaum kuv tseem tsis tau raug, kuv xav xav nrog nej noj pluas mov ua kevcai Hla-dhau. 16Kuv qhia rau nej hais tias, txij no mus kuv yuav tsis noj li no mus txog hnub Vajtswv los kav neeg lub siab,

thiab tej ntawd tiav tas huv tibsi lawm. 17Yexus muab lub khob cawv txiv hmab los, nws ua Vajtswv tsaug tas nws hais tias, Nej cia li txais lub khob no mus haus. 18Kuv qhia rau nej hais tias, txij no mus kuv yuav tsis haus cov cawv txiv hmab no mus txog hnub Vajtswv los kav neeg lub siab. 19Yexus muab thooj mov los, nws ua Vajtswv tsaug tas, nws muab ntais faib rau lawv. Nws hais tias, Thooj mov no yog kuv lub cev uas kuv muab cawm nej, nej yuav tsum ua li no nej thiaj yuav nco ntsoov kuv. 20Thaum lawv noj hmo tas, Yexus muab lub khob cawv txiv hmab los ua ib yam nkaus li ntawd. Nws hais tias, Lub khob no yog Vajtswv tej lus cog tseg tshiab uas muaj kuv cov ntshav ntws los ua lub cim nias rau cawm nej. 21Tiamsis nej saib, tus uas yuav ntxeev siab rau kuv, nws twb nrog kuv zaum ntawm lub rooj no ntag. 22Neeg Leejtub yeej yuav tuag raws li tej lus uas Vajtswv twb qhia tseg lawm. Tiamsis tus uas ntxeev siab rau Neeg Leejtub, tus ntawd yuav raug txim. (Lukas 22:14-23)

XAV TXOG TEJNOV

Rooj mov kevcai Hla-dhau no yog ib rooj mov uas tseemceeb heev rau haiv neeg Ixayees, vim Vajtswv tau cawm lawv dim ntawm txojkev rau txim (bondage) vim lawv tsis mloog Vajtswv lus.

Lub hauvpaus yog tswmsim li no, Vajtswv haiv neej Ixayees tau mus ua cev qhev nyob rau Iyiv tebchaw, raug tsim txom nyav heev li, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hnov lawv lub suab quaj, Vajtswv thiaj li tau txib Mauxes mus cawm Nws haiv neeg, coj Nws haiv neeg rov los pehawm Vajtswv. Ua ntej Mauxes yeej tsis kam vim nws ncauj lus tsawg tsawg thiab nws tsis xav rov mus rau lub tebchaw ua nws khiav tawm los.

Yog li ntawd, Mauxes thiaj li txib Aloos los pab nws mus nrog vajntxwv tham kom tso Vajtswv haiv neeg Ixayees. Mauxes thiab Aloos tau mus nrog Iyiv tus vajntxwv tham kom tsoom Vajtswv haiv neeg mus, tiamsis Vajtswv ua kom tus vajntxwv ntawd lub siab tawv tsis pub haiv Ixayees mus, vim Vajtswv yuav tso Vajtswv lub hwjchim rau sawvdaws pom thiab paub hais tias Vajtswv lub hwjchim loj npaum licas. Yog li Vajtswv thiaj li tau siv Nws lub hwjchim tso kaum yam ua yog tej subtawg subntsha los rau Iyiv lub tebchaw kom vajntxwv tso haiv neeg Ixayees mus.

Ua thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom tej tubhlob tuag yog leejtwg tsis ua li Vajtswv tus tub txib hais thiab qhia. Yog li ntawd, Vajtswv tus tub txib thiaj qhia rau Mauxes thiab Aloos kawv kom kawv ciali mus qhia rau haiv neeg Ixayees kom lawv txhua txhua yim yuav tsum muab ib tug mi ntsiaj li ib xyoo uas tsis muaj mob, muab tua, muab cov ntshav plees lawv lub qhov rooj, Vajtswv tus tub txib thiaj li tsis coj tus tub hlob (lawv thiaj li tsis tuag).

Thaum haiv neeg Ixayees ua raw li Mauxes thiab Aloos kawv hais, lawv tej tub hlob tsis tuag, cov neeg tsis ua raws li Mauxes thiab Aloos kawv hais, lawv tej tub hlob tau tag simneej coob kawg li nrog rau vajntxwv tus tub hlob tibsi. Tsis tag li xwb, lawv tej ntsiaj hlob los tuag tag tibsi. Qhov no thiab li ua rau vajntxwv tso haiv neeg Ixayees mus, lawv thiaj li dim ntawm Iyiv teb chaw los mus rau qhov chaw Vajtswv npaj rau lawv. Yog li txhua xyoo, haiv neeg Ixayees yuav tau noj rooj mov hla dhau no.

Yog li Tswv Yexus thiab Nws cov thwjtim lawv thiaj li tuaj txog hauv lub zos, Tswv Yexus thiaj li txib Nws cov thwjtim kom lawv mus nrhiav ib chav tswv rau lawv noj rooj mov kevcai hla dhau no.  

XYAUM UA TEJNOV  

Koj puas xav hais tias leejtwg thiaj li tsim nyog noj Tswv Yexus rooj mov no thiab? Saib li zaj tau qhia hauv Lukas no, tsuas yog Tswv Yexus thiab Nws cov thwjtim xwb, yeej tsis muaj lwm tus uas tsis ntseeg. Yog li thaum peb koom rooj mov no, peb puas paub lub ntsiab tiag thaum Tswv Yexus muab thooj mov no ntais faib rau Nws cov thwjtim noj thiab?

Thooj mov uas Tswv Yexus muab ntais no yog ib thooj mov uas haiv neeg Yudas ib txwm muab ntais khaws cia, lawv yeej tsis noj sab mov ua tsis xyaw poov no, thaum lawv yuav pib noj rooj mov kevcai hla dhau, lawv yeej muab ib thooj ntais cia, thaum lawv noj rooj mov no tag, lawv ib txwm muab povtseg xwb. Thooj mov no yog lawv muab ua ib qhov piv ntxwv txog lawv tej kev txomnyem, lawv tej kev ploj kev tuag, kua muag poob, thiab txoj kev khiav dim ntawm Iyiv tebchaw los mus.

Thooj mov uas Tswv Yexus muab ntais ntawd, twb yog thooj mov uas lawv muab ntais cia, yuav muab povtseg xwb, tiamsis Tswv Yexus muab thooj mov no ntais hais tias “Thooj mov no yog kuv lub cev uas kuv muab cawm nej”, qhov no qhia tau hais tias cia Tswv Yexus ua tus nris peb tej kev txhog kev txhaum, cia Tswv Yexus ua tus tuag theej peb lub txim kom peb thiaj li dim ntawm peb txojkev tuag.

Hnub no yog koj yeej tau txais Tswv Yexus rooj mov lawm no, thov nco ntsoov hais Tswv Yexus twb muab Nws lub cev los tuag saum tus ntoo khaub hlig rau koj lawm, koj cia li ua koj lub neej rau Tswv Yexus. Thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj.