March 31, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

Cov kwvtij es, kuv lug thov Vaajtswv coj kuv haivneeg kuas puab dlim puab tej kev txhum. 2Kuv paub tseeb has tas, puab yog cov kws muab sab npuab Vaajtswv. Txawm yog le ntawd los, puab tsi paub qhovtseeb. Puab tsi totaub Vaajtswv ua le caag coj tau tuabneeg lug nrug Vaajtswv sib raug zoo, puab txhaj le teeb ib txugkev rua puab taug. Puab tsi kaam ua lawv le Vaajtswv has kuas puab tau nrug Vaajtswv sis raug zoo. Yexus Khetos ua rua Muxes txuj kevcai xaus lawm, kuas txhua tug ntseeg tau nrug Vaajtswv sis raug zoo.”(Loo 10:1-4)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ibtug xaa Txujmoo zoo nyob South Sea Islands, hab nwg tau nrug cov tuabneeg ntawd kws tsi tau muaj Vaajswv Txujlug ua puab cov lug.  Nwg txhaj muab Vaajswv Txujlug lug txhais ua puab yaam lug. thaus nwg lug txug lu lug ntseeg nwg nug, “Lus lug ntseeg yog has txug dlaabtsi?”  Cov tuabneeg ntawm muab lu lug ntseeg ntawd pev txug saab nruabnrog, ibyaam le “Kuv ntseeg has tas ob hab ob nwg muaj plaub.”  Nwg has tas, “Tsi, ntawd tsi yog qhov kuv xaav tau.” Nwg has tas, “Kuv xaav kuas lu lug kws has tas ntseeg yog muaj lub ntsablug ca sab, ruajsab rua yaam mej tsi tau pum tabsis mej ruaj sab tas muaj.” Hab nwg pheej nug taagzug tabsis puab tsi paub yuav muab lug teb rua nwg lecaag.

 

Muaj ib nub nwg taabtom txhais lug, muaj ibtug txivneej tuaj cuag nwg nyob ntawm nwg ibsaab rooj. Nwg tso plhuav hlo nwg lubcev rua sau lub rooj ntawd nrug nwg obsaab ceg rua sau lub rooj hab nug tas, “Kuv ua dlaabtsi le nuav?”   tug tuabneeg ntawd muab ib lus lug rua nwg kws muaj lub ntsablug “tso taagnrho koj lubcev nyaav rua,” kws yog tso rua huv Vaajtswv Txujlug kws txhais rua huv Tswv Yexus Khetos. Thaus kuv has , “Tug Tswv Yexus, ca kuv muaj kuv tugkheej tso hlo rua koj,” ntawd tsi yog qhov tuaj huv nruabnrog tuaj kev ntseeg, nwg yog ibqhov ruajsab ntub kawg nkaus vim nwg yeej ruajsab has tas, lub rooj ntawd yuav khov.

·         Koj muaj kev ntseeg kws koj ruajsab rua ntawm Yexus tau lecaag?

·         Qhov txawv kws lu lug ntseeg hab paub  puas txawv lecaag?

 

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug ib cheeb tsaam kws koj yuav tau nyob ntawm seb koj yuav ua le caag txhaj qha tau tas koj hlub Yexus tag. Thov Vaajtswv txug tej nua. Txav txim seb koj puas tseemceeb le Yexus.