March 30, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yexus teb has tas, Mej tsi tau nyeem Vaajtswv phoo ntawv, zaaj kws has txug thaus chivkeeb Vaajtswv tsim txivneej hab quaspuj los? Nwg has tas, Tub yog vim le nua tug txivneej nwg txhaj tso nwg nam nwg txiv tseg moog nrug nwg tug quaspuj nyob ua txij ua nkawm, obtug ob leeg yuav koom ib lub cev. obtug tsi yog ob leeg lawm, tabsis yog ib leeg xwb. (Chivkeeb 2:24) Vaajtswv tub muab obtug lug ua namtxiv lawm, yog le ntawd tuabneeg tsi xob muab obtug cais.”(Mathais Matthew 19:4-6)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Kev txijkawm yog yaam tseemceeb tshaaj le lwm yaam kev cog lug huv lub nplajteb.  Namtxiv kev cog lug los tub tsi tseemceeb. Peb tsimnyog yuav tau fwm namtxiv, tabsis Vaajtswv txujlug qha rua tug txivneej kuas nwg tso nwg txiv hab nwg nam hab moog nrug tug quaspuj nyob ua txij ua kawm.

 

Cov mivnyuas kev cog lug los kuj tsi tseem npaum le kev txijkwm kev cog lug. peb tau ntuag kuv hlub peb cov mivnyuas hab nrhav rua puab noj puab hau, tabsis peb kuj ua tej yaam yuamkev yog has tas, peb muab peb cov mivnyuas saib tseemceeb dlua le peb tug txijkawm los kuj tsi zoo, cov mivnyuas tsi ntev tsi luv, yuav tso peb tseg. Moog nrhav nwg tug txij tug kawm kuas ua kev phoojywg zoo le huv Vaajtswv txujlug tas mivnyuas yuav tso namtxiv tseg moog nrug tug quaspuj nyob. Ntawd txhaj yog Vaajtswv txujlug qha.

 

Lubneej kev ua laag luam kuj tsi yog qhov coglug luj.  Coobtug ntawm mej muaj teebmeem txug rua mej tej tsev ua laagluam. Coobtug tub laagluam xaav kuas tsaam peev rua yaam laamluam kws puab ua. Muab ibtug txivneej has txug lubchaw ua laagluam kws nwg ua haujlwm kuas xaav nwg moog rua lwm lub nroog. Nwg tug quaspuj pum tas, qhovntawd yuav tsi yog ib hove zoo. Nwg has tas,  “Well nwg yeej ibtxwm ua le ntawd. Yog nwg xaav nyob nrug kuv, nwg yuav tsum paub tas kuv tegnum tseemceeb rua kuv. Kuv nrhav dlua lwm tug lug ua quaspuj los tau.”  Koj taabtom novqaab koj tej lug cogtseg kws mej tau sib cog lug tseg.

·         Koj puas tau sib yuav? Koj puas tsaampeev lug ntawm koj tej kev cog lug tseg tau lecaag?

·         Tug txwjnkawm kws koj tau puas yog tug koj tau lug paab koj? Koj yuav ua rua nwg, hlub nwg hab txhawb nwg rua lub limtam nuav lecaag?

 

XYUM UA TEJNUAV

Yog koj sib yuav lawm, ncu ntsoov koj tej lug cogtseg thaus mej sib yuav tsi xob novqaab. Yog koj tseem tsi tau sib yuav, thov Vaajtswv kuas nwg muab ib tug kws koj yuav hlub tau rua huv koj lub sab lub plawv, koj txhaj yuav muaj kev hlub nrug nwg, ua rua nwg hab txhawb nwg