March 29, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

Mej tsi xob ua ib yaam dlaabtsi kuas zoo rua mej lossis kuas tuabneeg qhuas mej xwb. Tabsis mej yuav tsum txu mej lub fwjchim ib leeg tsi xob khaav has tas, ib leeg zoo dlua ib leeg. Mej tsi xob xaav txug mej xwb, tabsis mej yuav tsum xaav txug lwm tug hab.”(Filipis Philippians 2:3-4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Peb has tas peb muaj peb txujcai, tabsis Yexus, tug Tswv ntawm tshwjchim, “tsi xob xaam txug tug nyagkhoom zoo sis npaug nrug Vaajtswv, tabsis nwg tsi xaav has tas, nwg yuav tuav lub fwvxyeej sis luag zog le Vaajtswv moog le. Nwg zoo sab tso ib puas tsaav yaam tseg, lug ua ib tug tubqhe” (Filipis 2:6-7). Nwg muab nwg tugkheej tso lug ris Pawgntseeg, kws yog tug nkauj nyaab.  Sab twmzeem yog ib yaam kws yuav tau ceevfaam thaus suavdlawg sis txuas lug.  Nwg tsi muaj ibqhov teebmeem kws yuav luj es yuav dlaws tsi tau, tsuas yog muaj tuabneeg tsawg kws yuav lug dlaws. Teebmeem yog, peb tsi txuj fwjchim lug sis zaamtxim hab khu, peb ibleeg tsuas sib ntxhi tsi zoo rua ibleeg xwb. Peb ua le ntawd vim peb muab tug kheej saib hlub. Peb xaav kuas peb yog tug ua qhov yog. Zoo le tug quasyawg hab tug quaspuj tsuas yog pheej sistib tas, kuv yog tug ua zoo, koj yog tug ua phem, tsi muaj sijhawm lub nyob ua ke thaam kuas nkaag sab. Vaajtswv txujlug qha kuas peb pau bua xws le, peb yuav tsum txu fwjchim ibleeg tsi xob khaav has tas ibleeg zoo tshaaj ibleeg, tsuas yog Vaajtswv txhaj paub tas, peb tug twg yog tug zoo tshaaj tug twg.

·  Lub sijhawm twg yog thaus koj muab koj saib hlub ua rua tsi muaj kev sis thaam?

·  Koj puas muaj sijhawm txaus yuav lug nrug tau lawm thaam?

XYUM UA TEJNUAV

Txhobtxwm paab lwm tug tuabneeg nyob rua huv txuj kev sis raug zoo lub lim tam nua.