March 28, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tomqaab ntawd tug TSWV kws yog Vaajtswv has tas, Tsi tsimnyog tug txivneej nua, nwg nyob nwg tuableeg xwb. Kuv yuav tsim dlua ib tug lug ua tug paab nwg, nrug nwg nyob ua txij ua nkawm. Yog le ntawd Vaajtswv txhaj le muab aav lug puab ua taagnrho ib puas tsaav yaam tsaj, hab ib puas tsaav yaam noog. Vaajtswv coj tej tsaj, hab tej noog kws Vaajtswv puab lug cuag tug txivneej, saib tug txivneej yuav tis npe hu ua le caag. Tej tsaj, hab tej noog txhaj le muaj npe lawv le tug txivneej tis. Nwg tis npe rua tej tsajnyeg tsajqus, hab miv naag miv noog taag lawm, tabsis tej tsaj ntawd tsi muaj ib tug twg phim nrug nwg ua txij ua nkawm paab nwg. Yog le ntawd, tug TSWV kws yog Vaajtswv, txhaj le ua rua tug txivneej tsaugzug heev. Thaus nwg tsaugzug lawm, Vaajtswv muab tug txivneej ib tug taav rhu tawm, hab ua rua lub qhov nqaj rov nqawm ib yaam le qub. Vaajtswv muab tug taav ntawd tsim ua ib tug quaspuj, hab muab nwg cob rua tug txivneej.”(Chivkeeb Genesis 2:18-22)

XAAV TXUG TEJNUAV

Nyob huv lub Vaaj, Adaas tis npe rua tej tsaj, tabsis nwg nrhav ibtug lug nrug nwg ua txijkawm los tsi muaj. Nwg nyob ua tug mluagmlob rua nwg tugkheej hab tsi muaj ibtug tsaj twg yuav phim rua nwg.  Vaajtswv pum nwg txujkev xaav, Vaajtswv nwg txhaj tsim ib tug quaspuj npe huv ua Evas lug paab nwg hab nrug nwg ua namtxiv. Thaus Adaas pum Evas,  nwg yuav has le caag?  Vaajtswv pub nwg tug quaspuj nua nwg, nwg txhaj muab hu ua Evas. Thaus Adaas pum nwg, nwg has le caag txug tej ntawd? Nwg txhais lub qee lug poob.  Nwg has tas, “Tug txivneej txhaj le has tas, Nwgnua muaj ib tug zoo le kuv lauj. Tug nua tej txhaa yog kuv txhaa, nwg tej nqaj yog kuv nqaj. Nwg npe hu ua quaspuj, rua qhov Vaajtswv rhu nwg tawm ntawm kuv lug.” (Chivkeeb 2:23). Nwg has le ntawd yog txhais has le caag? Yaam kws nwg has yog has, “Nwg tsi yog lwm yaam tsaj; nwg yog tuabneeg tuabyaam le kuv. “Nuav yog yaa txhaa yog kuv txhaa.” Nwg saib txug txhua yaam tsaj, hab pum tas tsaj txawv tuabneeg, hab nwg txhaj tig saib hab has rua Eva,  “Kuv nyam qhov ntawd. Yaa txhaa nuav yog kuv txhaa, qaj nuav yog kuv qaj. Nwg yog tug zoo le kuv.”  Vaajtswv tsim Adaas zoo le lwm tug lug ntawm nwg. Nwg tsim Eva rua qhov nwg yog tug zoo le Adaas.  Vaajtswv coj obyaam lug kom uake yog ib qhov zoo tshaaj.

  • Vaajtswv tsim kuas muaj kev sib hum xeeb huv kev txijkawm lug npaum lecaag? Yuav ua le caag koj txhaj koom tau ib lub sab kev sis sau lug ua txijnkawm huv nplajteb nua?
  • Puas muaj ib txug hauvkev twg kws yuav lug ua rua koj muaj kev zoo sab huv koj txuj kev txijkawm?

XYUM UA TEJNUAV

Sau ib dlaim ntawv kws qha tas koj ncu Vaajtswv txaj ntsig rua tug nqe Vaajtswv tsim kuas muaj kev txwjnkawm ntawd.