March 27, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej tub ua kevcai rausdlej rua suavdlawg pum lawm has tas, mej yog cov kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa, mej coj mej tug yaamntxwv zoo ib yaam le Yexus Khetos tug. Yog le ntawd mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa, tsi has cov tuabneeg Yudais, lwm haivneeg, cov tuabneeg ua cevqhev, cov tuabneeg tsi ua cevqhev, tsi has quaspuj txivneej, mej puavleej yog tuab co koom Yexus Khetos.”(Kalatias Galatians 3:27-28)

XAAV TXUG TEJNUAV

Kuv xaav nug koj ib nqai lug: leej twg yog tug zoo tshaaj, tug quasyawg los tug quaspuj? Qhov lug teb rua nqai lug nuav tes yog: “Yog” tug txivneej yog tug zoo tshaaj rua tug quaspuj, hab tug quaspuj yog tug zoo tshaaj rua tug txivneej. Vaajtswv tsim obtug lug ntawm tuabtug. Tsi xob novqaab has tas, ibtug zoo tsi tshaaj ibtug, ob tug tsuas sib txawv xwb.

Vaajtswv tsim peb zoo sib txawv kuas Nwg zoo muab peb lug ua tuableeg. Thaus peb saib, yuav ua rua peb pum qhov zoo yog tug quaspuj yeej zoo tshaaj rua tug quasyawg, nwg yuav ua quaspuj, hab tug quasyawg los yeej zoo tshaaj rua tug quaspuj, nwg txhaj yuav ua quasyawg. Nuav yog yaam kws Vaajtswv tsim kuas obtug txawj sib nyam txhaj paub sib hlub le kws Vaajtswv has tas, nwgnuav meb yog ibtug, lus lug nuav ntxhais has tas obtug zoo tuabyaam lawm.  Zoo le thaus koj muab obthooj aav lug zuab ua ke lawm obthooj aav yog tuabthooj lawm xwb.

·             Vaajtswv xaav kuas peb muaj ib lub sab rua tugkheej le caag?

·             Koj puas saib pum qhov txawv le ibtug zoo los yog phem tshaaj plawg? Ua le caag?

XYUM UA TEJNUAV

Thov hab nug Vaajtswv kuas nwg paab koj pum qhov txawv ntawm lub zeemmuag huv koj lubneej.