March 25, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug kws muaj lub sab hlub nwg ua taug sab ntev, nwg paab luas, nwg tsi ntxub leejtwg, nwg tsi muabhlub, nwg tsi khaavtxiv, nwg paub cai, sab dlawb, sab zoo, tsi muaj lub sab hlub, tsi chim sai, tsi cim ntsoov luas tej kev txhum, tsi nyam qhov phem, qhov qas tabsis nyam qhov ncaajnceeg. Tug kws muaj lub sab hlub, nwg nyaj taug ib puas tsaav yaam, muab sab rau ntseeg, muaj chaw ca sab hab ua sab ntev moog le.”(1 Kauleethaus Corinthians 13:4-7)

XAAV TXUG TEJNUAV

Peb nov tuabneeg has, “Hlub tsi pum,” tabsis hlub yeej tsi dligmuag. Hlub pum ntau dlua, tabsis hlub muaj kev sis zaamtxim Hlub zaam txim tau xyaa caum zag xyaa.  Hlub tsi yog yaam kws muab yaam nwg xaav tau rua nwg; nwg muab yaam kes tug tuabneeg kws yuav tsum tau rua nwg.

Muaj ibtug miv ntxhais nov lug thov Vaajtswv lenuav, “Tug Tswv, thov ua kuas txhua tug tuabneeg phem kuas zoo hab kuas txhua tug tuabneeg zoo ua zoo.” Koj puas xaav has tas, yog kuas txhua tug tuabneeg zoo ua zoo?  Kev hlub puas ua rua koj ua tau sab ntev; tiv taug kev nyuajsab. Kev hlub ua rua koj ua tau tuabneeg muaj lubsab mogmuas.  Hlub tsi muaj lug khaavtxiv khaavtheeb. Koj puas tau rov soj koj tug kheej tas koj puas ho muaj kev hlub tag?  Koj puas txaus sab nrug rua tug tuabneeg kws ua dlaabtsi los nwg ua tau?  Koj puas muaj kev ca sab tau rua tug tuabneeg kws ua dlaabtsi los ua tau? Yog koj txaus sab, tug phoojywg es, koj yuav saam txuj kev hlug rua koj.

·  Puas muaj ibtug twg es hlub koj es koj tub tsi tau xaav txug yaam ntawd?

·  Leejtwg yog koj chim lossis muaj teebmeem kev hlub nrug nwg?

XYUM UA TEJNUAV

Tsaav Yexus Khetos txuj kev hlub rua ib tug twg kws nwg yeej tsi tau saaj kev hlub ntawm koj le.