March 26, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Ib tsoom tuabneeg Ixayees es, mej ua tuabzoo noog. Tsuas yog tug TSWV tuableeg xwb txhaj yog peb tug Vaajtswv. Mej yuav tsum muab sab npuab tug TSWV kws yog mej tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab kawg plawv, hab kawg mej lub dlaag lub zog. Mej yuav tsum ncu ntsoov Vaajtswv tej lug kws nub nua kuv taabtom muab cob rua mej. Mej yuav tsum muab qha rua mej tej mivnyuas, hab najnub has tej lug ntawd, thaus mej nyob huv vaaj huv tsev, thaus taug kev, thaus su hab thaus ua haujlwm.” (Kevcai Deuteronomy 6:4-7)

XAAV TXUG TEJNUAV

Lub xyoo dlhau lug, Kuv nyeem txug ib lub nroog kws yog thaajaav kws luas pov khoom lamsim, tomqaab kws thaav chaw ntawd puv tej khoom lamsim, muaj tug tswvluam tau yuav thaajaav ntawm lub nroog ntawd. Nwg tau pib moog thauj aav lwm qhov lub npug tej khoom lamsim ntawd. Tomnqaab kws nwg muab aav lug npoog taag lawm, nwg muab qhovchaw ntawd tu dlu lug hab muab cai rua tej kem chaw. Nwg ca le dlhau lug ua ibthaaj chaws zoo hab ua tsev rua.  Muaj ib kawm namtxiv hluas tuaj yuav thaajaav hab cov tsev hab dlhau lug ua ib qhovchaws rua tuabneeg si nyob. Muab cov mivnyuas rau caij tsheb kaujvaab raug cov kev huv thaav aav ntawd. Txhua yaam nyob rua huv mas zoo hab nyob lug tau ntau lub xyoo tug txug thaus cov ntseeg ntawd pib puag, tsev pib zawj hab tej vuag pib tawg, hab tej kev moog los pib swbpleb. Tsi ntev tomqaab ntawd cov tuabneeg nyob cov tsev ntawd pib tsiv tawm, hab dlhau lug ua ib lub qub zog tsi muaj tuabneeg nyob. Txawm yog ua vaajtsev zoo rua sau thaajaav kws pov khoom lamsim hab pluj tej yaam tsi zoo taag los tsi ntev tomqaab ntawd yuav tshwm muaj qhov tseeb tawm lug.

Nuav yog yaam tshwm muaj rua peb lub neej zoo tuabyaam nkaus le peb ua cov tsev tshab rua sau thaaj aav kws luas pov khoom lawmsim rua lawm es luas muab npoog tsi pum lawm xwb. Peb tsi paub qhov tseeb huv Vaajtswv txujlug. Muaj ib tug txivneej txawjntse has tas, “thaus huv qaab lwj taag, tej zag peb yuav lug tshuaj saib nwg lub nplagtsev.”  Qhov lug nug nuav nwg tseemceeb:  Yaam kws Vaajtswv tuav ua rua tsev tuabneeg lawm?

·  Yaam dlaabtsi kws muaj txajntsig rua koj tsevneeg?

·  Yaam dlaabtsi twg zoo le koj ua koj tsev tuabneeg tsaa rua sau Yexus Khetos lub plaagtsev?

XYUM UA TEJNUAV

Thov Vaajtswv rua tsib tsev tuabneeg hab nug Vaajtswv kuas tsaa puab tsev tuabneeg rua ntawd Nwg lub plaagtsev.Mar