March 24, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis cov tuabneeg kws casab hab tog ntsoov tas, tug TSWV yuav paab, cov tuabneeg ntawd yuav muaj zug heev ntxiv tuaj. Puab yuav nthuav tis yaa tau moog yaam nkaus le tug dlaav. Puab yuav dlha hab yuav tsi qaugzug, thaus puab moog kev los puab yuav tsi tsaugleeg.” Yaxayas Isaiah 40:31

XAAV TXUG TEJNUAV

Lu lug rov tsim dlua tshab, Lug Henplais, muaj lub ntsab has tas, sis txauv lubzug. Yog le huv txujlug nqai nuav Yaxayas tau has tas, Vaajtswv cov tuabneeg yuav ntxiv kuas muaj zug. Tug Ntseeg lubneej yog ib lubneej txauv dlua tshab.  Koj puas tau nqaa ib qhov khoom yuav thaus lub Koobtsheej Yexus Yug (Christmas) rov qaab moog pauv tom kabkhw?  Zoo tuabyaam le ntawd, peb yuav tau coj peb lubzug, kws yog lub tsi muajzug moog txauv ntawm tug Vaajtswv kws muaj lub zugchaav. Tug tog quasntsoov yuav txauv nwg lubzug, Vaajtswv yuav txauv nwg lubzug. Kuv muab Kuv lubzug moog txauv Vaajtswv lub zugnchaav kws tsi paub tsaugleeg-rua qhov huv Vaajtswv muaj zug npho. Hab Vaajtswv yuav muab Nwg lub zugnchaav txauv kuv lubzug tsaugmuas Nwg zoo tuabyaam le tug timthawj Paulaus has txug nyob huv Kalatias Galatians 2:20 “Kuv tub ntsa nrug Yexus Khetos, Lubneej kws kuv muaj tsi yog kuv le, tabsis yog Yexus Khetos lub nyob huv kuv, hab lubneej kws nwgnuav kuv muaj huv kuv lubcev tub vim yog kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab Nwg tugkheej rua kuv.”

1.            Koj puas tau vaamkhom koj lubzug heev dlua le lub Vaajtswv muab rua koj?

2.          Koj puas pum muaj tag txug Vaajtswv lubzug muaj zugnchaav dlua le peb muaj huv txhua lubzug?

XYUM UA TEJNUAV

Taug kev moog nubnuav, ua tuabzoo nug-thov Vaajtswv txug tej qhovchaw huv koj kws koj tub tsi tog Vaajtswv lubzug, tabsis koj ca le ua qhov ntawd hab has tas, koj muaj zug txaus lawm. Thov Nwg paab koj kuas koj hab Nwg sis txauv tau lubzug nrug Nwg.