March 23, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Kuv paub tej kws mej tub ua lug lawm. Kuv paub has tas, mej tsi kub tsi txag. Yog mej yuav kub ca le kub kag, yog mej yuav txag ca le txag kag. Tabsis mej suv suv xwb tsi kub tsi txag. Yog le ntawd, kuv yuav muab mej nti tawm huv kuv lub qhovncauj moog.”(Tshwmsim Revelation 3:15-16)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas muaj kev hlub txaus kws yuav hlub Yexus? Vaajtswv muaj kev taabncuab rua koj.  Koj kev ntseeg puas ua rua Vaajtswv txaajmuag?  Nwg tsi xaav kuas koj tawmtsaam Nwg yaam nkaus le koj ua txuj le koj tuaj Nwg saab hab tsi txobthuam txug nwg.   Nwg has tas,  “Kuv xaav kuas mej yuav kub ca le kub kag, yog mej yuav txag ca le txag kag.” Tsi xob suv suv. Koj has tas,  “Ntawm zoo le tsi muaj qaabhau rua kuv. Kuv nyam suv suv dlua le txag.” Tsi. Tej ntawd tsuas ua tug kws mob lug ntawm tug ntseeg suv sem so—Nub Ib sawvntxuv  Bench tug kws nwg has tas, nyob rua tug Tswv saab tabsis tsi hlub Nwg hab tsi ua neej nyob huv Nwg. Qhov teebmeem nwg yuav tsi ncaavcuag nwg lub homphaj yog nwg muaj teebmeem txug kev thov Vaajtswv. Yexus has tas, “Kuv xaav kuas mej yuav kub los yuav txag. Tabsis nwg nuav mej suv semso, Kuv yuav muab mej ntuav tawm ntawm kuv lub qhovcauj.” Hab Nwg has rua huv Tshwmaim 3:19 “Ibyaam le kuv hlub tug twg, Kuv qha hab ntuag. Yog le yuav ua tug kubsab lug hab tig rov lug.”  Nwg muab lus hab ua kuas pum Vaajtswv kev hlub “Vaajtswv txuj kev hlub coj kev cawm dlim lug rua tuabneeg” (Titaus 2:11), hab rua qhov huv kev coglug rua tegnum zoo. Yog, peb raug dlim lug ntawm Vaajtswv kev hlub, tabsis peb yeej tsi kaav leeg paub txug qhov ntawd. 

·  Lwmtug yuav paub tau koj kev ntseeg lecaag? Koj kub, txag, lossis suv seemso?

·  Koj puas paub leejtwg ua tug kubsab lug rua Yexus?

XYUM UA TEJNUAV

Has nrug lwmtug kuas paub txug koj yuav ua koj lubneej muaj lub sab kublug rua Yexus.  Kuas tug ntawd tsuas qha txug nwg lubneej ua timkhawv rua lwm tug.