March 22, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej tsi xob ua le luas. Rua qhov mej Leejtxiv tub paub yaam kws mej yuav tsum muaj ua ntej mej thov Nwg.”(Mathais Matthew 6:8)

XAAV TXUG TEJNUAV

Mej puas thov Vaajtswv rua ibyaam ibqhov dlaabtsi hab mej tsi tau yaam ntawd, tabsis tomqaab mej lub qhovmuag tsuas ho qheb hab mej ua Vaajtswv tsaug yaam kws nwg tsi teb mej tej kev thov?  Nuav yog Ib yaam tsi tshuam zoo npav, tabsis thaus kuv tseem yog mivnyuas, kuv pum ib lub tsheb kws luas muab muag $125, hab kuv tsuas ua Vaajtswv tsaug kws kuv tsuas muaj nyaj txaus them tug nqe tsheb ntawd. Vaajtswv tsi tau teb kuv tej yaam kws kuv thov.  Lwm tug tsuas yog muaj tsheb, lub tshuab tsuas ho tsi zoo, hab kuv ua Vaajtswv tsaug rua qhov Vaajtswv tsi teb kuv. Koj pum, kev thov Vaajtswv yeej muaj tej yaam Vaajtswv zoo le txhobtxwm tsi teb, qhov ntawd tsi yog tsi teb tabsis nwg tsuas ncua sijhawm kuas txug sijhawm le maam teb kuas ncaaj sijhawm kws koj ceemtsum. 

Muaj iblub sijhawm, kuv yoojtshaib hab thov Vaajtswv rua ibyaam hab kuv tsi tau yaam kws kuv thov ntawd, Vaajtswv has rua kuv. Nwg has tas,  “Acham, Kuv nov koj tej lug thov ntev lug lawm. Koj thov kuas kuv muab rua koj ibyaam dlaabtsi kws kuv tseem tsi tau txug sijhawm muab rua koj.  Koj thov kuas kuv hloov lwm tug lub sab tuabyaam, hab kuv tsi teb rua tej yaam zoo le ntawd. Tabsis Acham, kuv paub huv koj lub sab, kuv paub tas koj lub sab yuav tsum tau dlaabtsi. Kuv paub yaam koj yuav tsum muaj. Hab kuv nov koj tej lug thov.” Thaus saib rovqaab kuv pum tseeb tas Vaajtswv yog tug zoo rua peb. Yog has tas, Vaajtswv tsi muab rua peb yaam kws peb thov, Nwg yuav muab yaam zoo dlua tej kws peb thov rua peb yog has tas peb tsi tu sab rua yaam peb thov ntawd tas, ua caag Vaajtswv tsi teb.

·  Thaus lub sijhawm twg nyob huv koj lubneej es muab teebmeem txug tej yaam kws Vaajtswv tsi teb koj kev lug thov ?

·  Leejtwg koj yuav tau qha rua kuas nwg paub txug Vaajtswv kev hlub hab Nwg lub peevxwm hab kev ntseeg rua yaam kws Vaajtswv teb koj tej lug thov?

XYUM UA TEJNUAV

Txhawb tug kws koj paub tas, nwg sib ntsuagzug rua kev thov Vaajtswv es pheej tsi teb.  Nug koj tug phoojywg saib nwg puas nov Vaajtswv lub suab has rua nwg vim lecaag Vaajtswv tsi teb. Txhawb nwg lub zug tas, Vaajtswv teb koj tabsis tseem tsi tau yog lub sijhawm teb xwb hab nwg yuav teb rua lub sijhawm koj yeej yuav tsum muaj yaam ntawd.