March 19, 2023

March 19, 2023

Nubnuav Kev Thov Vaajtswv  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis Vaajtswv hlub peb kawg nkaus le. Txawm yog peb zoo le cov tuabneeg kws tuag lawm vim qhov kws peb tsi noog Vaajtswv lug los, Vaajtswv tseem ua rua peb rov muajsa, ib yaam le peb nrug Yexus Khetos sawv huv qhovtuag rov qaab lug. Vaajtswv hlub mej kawg le nwg txhaj cawm mej dlim mej tej kev txhum. 6Vim peb nrug Yexus Khetos koom ib txugsa lawm Vaajtswv txhaj tsaa peb nrug Yexus Khetos sawv rov qaab lug. Vaajtswv ua le ntawd kuas peb tau nrug Yexus Khetos nyob ua ke sau ceebtsheej . Txij nua moog lawm yaav tomntej tej kws Vaajtswv ua ntawd yuav qha rua suavdlawg paub has tas, Vaajtswv khaiv Yexus Khetos lug ua rua peb pum has tas, Vaajtswv hlub peb npaum le caag.” Efexaus Ephesians 2:4-7)

XAAV TXUG TEJNUAV

Yog koj nyob huv Yexus Khetos, qhov twg zaaj no has tas koj yuav nyob rua? Sau ntuj ceebtsheej. Koj nyob huv Yexus Khetos. Lub sijhawm twg Vaajtswv tsaa Yexus Khetos, Nwg tsaa koj.  Txuj kev tuag rhuav tshem nwg vim txujkev tuag lub fwjchim, hab Nwgnua Nwg nyob sau tebchaws ceebtsheej, kws kaav tshua yaam hab nwg muaj fwfchim hab nwg yuav nyob moog ibtxhab ibtxhis. Nwg yuav yog tug muajsab, sawv hab muaj yeej. Twv saib leej yuav nyob nrug Nwg? Koj puas yog!

Puas yog Yexus raug coj moog lawm? tseeb. Koj puas raug coj moog? Yog! Yexus puas muaj fwjchim lub kawgnkaus? Yes! Koj puas muaj fwjchim? Lus lug fwjchim muaj lub ntsab lug tas, tug muajcai. Ntawd tsi txhais tau has tas, koj yuav yaa tau lossis moog tau sau nplaimdlej. Dlaab has rua Yexus has tas, koj muaj fwjchim muab tau cov pobzeb ua tau mov puas yog? Yexus teb lecaag. 

Yog koj nyob tsi tau rua huv ib saab ntuj, tsi tau rua qhov dlaab yog tug muaj fwjchim. Tabsis Satan tsi muaj fwjchim kom yeej koj. Yexus has tas,  “Kuv muab fwjchim rua koj kuas koj muaj fwjchim kovyeej tej yeebncuab” Koj yuav has “Ces ua caag kuv tsim muaj tej ntawd? ” Paulaus sau ceebtoom peb kuas peb paub txug yaam peb muaj nyob huv Tswv Yexus Khetos. Ncu ntsoov tas yaam koj muaj nyob huv Nwg!

·  Qhov nua yuav paab kuas peb paub qhov tseeb txug qhov kws koj nyob huv Khetos yuav hloov koj tau le caag?

·  Leejtwg yog koj cov kwvtij hab muam kws nyob huv Khetos, koj yuav yuav tsum qha puab tas puab nyob huv Nwg?

XYUM UA TEJNUAV

Txhawb koj cov kwvtij hab muam huv cov ntseeg kuas paub txug Leejtwg nyob rua huv Nwg.