March 18, 2023

March 18, 2023

Nubnuav Kev Thov Vaajtswv  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej yuav tsum thov, Mej txhaj yuav tau. Mej yuav tsum nrhav, Mej txhaj yuav ntsib. Mej yuav tsum hu, Vaajtswv txhaj yuav qheb qhovrooj rua mej. Rua qhov txhua tud kws thov, puab yeej yuav tau. Txhua tug kws nrhav, puab yeej yuav ntsib. Txhua tug kws hu, Vaajtswv yeej yuav qheb qhovrooj rua puab.”(Mathais Matthew 7:7-8)

XAAV TXUG TEJNUAV

Vim tug dlaabtsi peb txhaj thov Vaajtswv? Yog caw Vaajtswv kuas muaj feem nyob huv peb lubneej sub peb txhaj muab tau peb lubneej taagnrho rua Vaajtswv. Vaajtswv txujlug huv 2 Kauleethaus 6:1 has tas peb yog, “Ua haujlwm ua ibke nrug Nwg.” Vaajtswv hlub peb kawg nkaus txug qhov Nwg muab kev ywjpheej rua kev ua Nwg tegnum lug ntawm kev thov Vaajtswv.

Vaajtswv yeej ua haujlwm tsi taag yuav peb muaj kev thov Vaajtswv los tau, tabsis peb yuav ua tsi tau haujlwm yog tsi muaj Vaajtswv, hab kev thov Vaajtswv yog kev coj peb moog rua qhov kev vaamkhom huv Nwg. Vaajtswv tsi xaav kuas peb ua peb lubneej kws tsi muaj Vaajtswv.  Yog Vaajtswv ca le pub koobmoov rua peb yaam kws peb tsi tau thov le nuav, nwg tsuas ho yuav ua tau lecaag?  Ntawd yuav ua rua peb ua peb lubneej tas tsi taag muaj Vaajtswv los tau. Tabsis Yexus has, “Yog mej txuas rua huv Kuv, hab Kuv txujlug txuas huv mej, mej yuav thov yaam kws mej xaav tau, hab yaam ntawd yuav muab rua mej ” (Yauhaas 15:7). Vaajtswv xaav kuas koj txuas nrug Nwg.  

Dlaab ntxwgnyoog yuav tsi ceev Vaajtswv tej lug teb. Ces, nwg txhaj ua dlaabtsi? Nwg txhaj ua zaaj ua ntxeev kuas peb tseg tsi muaj kev thov. Tabsis peb tug Tswv huv Nwg txujlug has tas,  “thov, nrhav, hab khob.”

  • Yaam koj tseem taabtom thov ntawd puas yog yaam tsi tsimnyog thov txug?
  • Tug twg yog tug koj paub txug nwg lubneej kws ua yaam ntxwv rua lwm tug pum tas, nwg txuas rua huv Yexus Khetos?  Koj pum nwg ua nwg lubneej lecaag rua tej yaam ntawd?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug tej yaam koj tsi muaj kev thov Vaajtswv txaus rua yaam ntawd. Muab yaam ntawd cob rua huv koj kuas koj muaj kev thov Vaajtswv txhua nub rua.