March 17, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Peb tub muaj puab cov ntawd ua timkhawv tiv peb tav lawm. Yog le ntawd, peb yuav tsum muab txhua yaam kws thaiv peb kev, hab tej kev txhum kws khi peb povtseg. Peb ca le siazug sistw dlha ncaajnraim moog kuas txug qhovkawg. Peb yuav tsum saib ntsoov Yexus tug kws yog peb lub hauvpaug kev ntseeg, hab tug kws ua kuas peb kev ntseeg tav. Thaus puab muab nwg ntsa rua sau ntoo khaublig, nwg ua sab ntev nyaj tej kev txomnyem ntawd. Nwg tsi suav has tas, qhov kws nwg tuag sau ntoo khaublig ua rua nwg poob ntsejmuag rua qhov nwg paub has tas, thaus dlhau kev txomnyem lawm tomqaab ntawd nwg yuav zoo sab kawg le. Nwgnua nwg tub moog nybo ntawm Vaajtswv lub zwmtxwv saab xis lawm..” (Henplais Hebrews 12:1-2)

XAAV TXUG TEJNUAV

Kev sis tw dlha, tug dlha yeej tsi tig saib rovqaab hab saib lwm tug.  Tug sis tw dlhua yog has tas, nwg tig saib qaab lossis saib lwm tug yuav ua rua nwg poobqaab tsi moog txug tugnrim. Tuabyaam le ntawd, koj yuav tau qheb qhovmuag tsom ntsoov rua tom tug nrim kawg.  Yexus muab koj tso rua kuas koj lub qhovmuag toontsoov rua tug nrim. Nwg yog tug nrim rua koj. Nwg yuav tsi yog koj muaj lubzug luj huv Vaajtswv kws koj yuav tsum muaj, nwg yog kev ntseeg huv Vaajtswv lub zug rua koj. Koj yuav tsum vaamkhom huv koj kev ntseeg kuas koj moog txug tug nrim. Nwg yuav txhawb koj lubzug kuas koj dlha. Hab nwg yog tug nrim kws koj dlha moog rua.  Yog thaus koj pum Yexus, koj yuav totaub Yexus, hab koj yuav dlha moog kuas txug tug nrim tomkawg.

Pis le has tas koj xaav hlaa tug choj luj moog rua saab tim hab koj taabtom sawv rua ibsaab, tshai tas tsaam tug choj tsi khov txaus rua koj taug moog sau. Ces kuv txawm ntseeg kuv tug kheej tas tug coj tsi khov rua kuv moog sau. Kuv txawm ca le vaam khom kuv kev ntseeg lossis kuv txawm tsi ca sab rua tug choj ntawd yuav khov txaus kuv taug moog sau.  Dlua le yog kuv pum muaj tsheb hab tuabneeg coob moog sau tug choj.  Thaus kuv saib rua tug choj, kev ntseeg yog qhov ua rua kuv ruajsab hab totaub tas, tug choj nwg khov tshaaj le qhov kuv xaav. Kev ntseeg yog yaam ua rua yug pum hab totaub Yexus Khetos.   

·  Yaam kws ua rua koj paub txug Yexus yog leejtwg? Yaam ntawd yuav hloov koj kev phoojywg nrug Nwg tau lecaag?

·  Thaus lub sijhawm twg koj muaj teebmeem es ua rua koj tsi pum txug lub homphaj nrug Yexus moog huv Yexus?

XYUM UA TEJNUAV

Sau ib yaam kws ua rua koj muaj kev ca sab es rua koj nrhav tau yaam ntawd thaus koj tsom moog rua huv Yexus.