March 16, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tub yog vim peb ntseeg peb txhaj totaub has tas, thaus Vaajtswv tsim ntuj tsim teb Vaajtswv has kuas muaj, txawm ca le muaj. Yog le ntawd tej kws peb qhov muag pum yeej lug ntawm tej kws peb qhov muag tsi pum lug.”(Henplais Hebrews 11:3)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas paub huv Vaajtswv yeej tsi qha txug tas Vaajtswv muaj lug tau lecaag; qhov Vaajtswv muaj tau le caag ntawd tsi muaj kev sibcaam?  Vaajtswv yeej ibtxwm nyob le ntawd. Vaajtswv tsuas yog ca le ntseeg.

Koj puas tau muaj leejtwg tuaj hab nug koj, “Koj puas muaj puavpheej tas tsuas muaj tuabtug Vaajtswv?” Thaus puab nug kuv, Kuv has tas, “Tsi Muaj” Ces kuv has tas, “Koj puas muj puavpheej tas tsi muaj Vaajtswv?” Hab yog puab has lug tseeb, puab yuav teb tas tsi muaj.  Txawm peb yuav muaj povthawj hab tsi muaj povthawj txug Vaajtswv los muaj sau ca tas,  “Koj ca le ntseeg.  Koj yuav tsum yog tug ntseeg.” Kuv has tas, Koj ua koj lubneej kws muaj kev ntseeg. Kuv ntseeg tas yeej muaj Vaajtswv; Koj yuav tsi ntseeg tas yeej tsi muaj Vaajtswv.  Puab yuav tsi leeg paub huv puab kev ntseeg tas tsi muaj Vaajtswv.   Yog lub nplajteb nuav yuav nrhav tas muaj Vaajtswv tau lecaag, nwg yuav zoo tuabyaam nkaus le muab lub piano nrhuav taag los koj tsi pum tas muaj zaaj nkauj nyob qhovtwg. Txawm yog koj ua le ntawd koj yeej tsi pub.

Txawm yog tsi txaus ntseeg tas, muaj Vaajtswv los nwg yeej muaj Vaajtswv tsuas yog koj teebmeem huv koj lub nplawv tsi ntseeg xwb.  Nuav tsi tau qha has tas, peb tsi muaj povthawj tes tsi muaj Vaajtswv le peb has tas muaj Vaajtswv. yog koj tsuas saib tej kws muaj nyob huv lub nplajteb, koj saib tug twg yog tug Tsim. Ntawd yog povthawj, tabsis tsi muaj qhov ua rua peb pum tas ntawd yog Vaajtswv. Peb kev ntseeg yog lub hauvpaug povthawj hab coj peb pum tas ntawd yog povthawj.  Kev ntseeg yog yaam peb yuav tau muaj huv, huv peb saab ntsujplig kev txawjntse.  Huv kev ntseeg ua rua koj totaub tas yeej muaj Vaajtswv tag tag.

  • Koj lub neej hloov tau lecaag kuas lujhlub huv koj kev ntseeg Yexus?
  • Huv koj lubneej yaam dlaabtsi ua teebmeem rua koj kev ntseeg Vaajtswv?

XYUM UA TEJNUAV

Muaj lub sab dlawbpaug rua tej yaam koj muaj teebmeem txug koj kev ntseeg. Thov Vaajtswv paab kuas koj kev ntseeg lujhlub ntawd yaam ntawd.