March 15, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Philaj nug puab has tas, Yog le ntawd mej yuav kuas kuv ua le caag rua Yexus, tug kws suavdlawg hu has tas, tug Mexiyas? puab teb has tas, Coj nwg moog ntsa rua sau ntoo khaublig. Tabsis Philaj nug puab has tas, Nwg ua txhum dlaabtsi? Puab haj yam has nrov has tas, Coj nwg moog ntsa rua sau ntoo khaublig. Thaus Philaj pum has tas, cov pejxeem yeej yuav ntxhuv xwb, nwg paab tsig tau Yexus lawm. Nwg txawm muab dlej lug ntxuav nwg txhais teg taabmeeg suavdlawg. Nwg has tas, Lub txim kws nej tua tug tuabneeg nua kuv tsi kaam ris, mej ris mej. Cov pejxeem puavleej teb has tas, Lub txim kws peb tua tug nua ca peb hab peb cov mivnyuas ris los mas. Philaj txawm tso Npalanpas rua puab, nwg kuas cov tubrog muab Yexus nplawm. Tomqaab ntawd, nwg muab Yexus cob rua puab coj moog ntsa rua sau ntoo khaublig.” (Mathais Matthew 27:22-26)

XAAV TXUG TEJNUAV

Nwg tsi txaus rua kws yuav muab koj lub kausmom rua Yexus; koj yuav tsum nyohau txhus koj lub hauvcaug. Nwg tsi txaus rua kuas koj has tas, “kuv nrhav tsi pum ib qhov txhum huv Nwg,” hab xaav tas, koj yuav tsi tsimnyog raug txujcai ua le nuav.

Yaam kws Philaj tsi pum tas nwg ua txhum, tabis nwg xaav kuas lub tebchaws nyob sis humxeeb. Nwg txhaj xaav has tas, ca nwg muab dlej lug ntxuav teg kuas nwg tsi muaj ib qhov kev txhum nrug puab.

Yaam ua rua nwg xaav yog, “Kuv ntxuav kuv txhais teg kuas qha tas nwg tsi muaj kev txhum. Kuv tsi tau has tas, nwg tsi tau ua txhum, Nwg yog mej kev txavtxim sab. Kuv tuaj nruabnraab tsi tuaj leejtwg tog!”  Koj yuav yog tug nyob nruabnraab txug Yexus tsi tau. Thaus Philaj has tas, “Kuv tuaj nruabnraab. Kuv tsi nrug mej txavtxim sab qhov mej ua” ntawd yog ib qhov phem kawg kws Philaj txavtxim sab ua. Rua qhov yaam nwg tsi txavtxim sab yog yaam nwg ua sab. Yexus has tas, “Tug kws nwg tsi nrug kuv tub yog nwg tawmtsaam Kuv” (Mathais 12:30).

Txawm yuav huv dlej havntxwv puv nkaus los tub tsi txaus yuav lug ntxuav tau Philaj txhais teg kws ua txhum kuas huv.  Philaj yuav raug txim thaus nwg tso cai rua Yexus rua puab rau txim.  Koj yuav ua tug nyob nruabnraab kws khuamsab dlhuas rua Tswv Yexus Khetos. Yog koj ua le ntawd qhov koj nyob nruabnraab ntawd tub ua rua koj txawmtsaam Nwg.

  • Koj puas tau raug kev sim sab le caag kuas nyob nruabnraab rua kev txavtxim sab? Vim le caag los yog vim tug dlaabtsi?
  • Koj puas paub leejtwg yog tug nyob nruabnraab rua kev txavtxim sab txug Yexus? Koj yuav thov Vaajtswv lossis txhawb tug ntawd thaus nwg txavtxim sab le ntawd?

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm thov Vaajtswv rua ibtug kws koj hlub los tug nyob ze koj es nwg yog tug xaav ca kuas nwg nyob nruabnraab huv nwg txuj kev ntseeg.  Nug thov Vaajtswv qha koj kuas koj qha tau Yexus kev hlub nrug tug ntawd.