March 14, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vim mej yog Vaajtswv cov mivnyuas kws Vaajtswv hlub, mej yuav tsum xyum coj mej lub neej lawv le Vaajtswv tug yaamntxwv. Mej yuav tsum muaj lub sab hlub txhua yaam tsaav ib yaam le Yexus Khetos hlub peb, hab nwg muab nwg txujsa lug theej peb lub txhoj. Qhov ntawd zoo yaam nkaus le tej qhovtxhua chaw tswqaab, hab tej tsaj kws tuabneeg tua hlawv hum Vaajtswv sab pub rua Vaajtswv.”(Efwxaus Ephesians 5:1-2)

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv Leejtxiv has lecaag txug Yexus yog leejtwg? Nwg has tas, “Tug nua yog kuv tug Tub kws kuv hlub, nwg ua hum kuv sab.” (Mathais 3:17). Vaajtswv Leejtxiv qha peb txug Yexus lug ntawm Nwg tegnum. Thaus lub sijhawm tsa Yexus rua sau ntoo khaublig hab ca nwg tuag, nyob huv qhovntxaa raus ntuj nti, puab has tas, “Tsimnyog nwg raug lubtxim tuag!  Muab Nwg ntsa!” Vaajtswv tug Muaj Fwjchim tsi leegpaub nwg kev txavtxim hab tsaa Nwg sawv huv qhovtuag. Nwg yog tug qha tas yog Vaajtswv Leejtub nrug lub fwjchim ntawm txuj kev sawv rov muajsa ntawm kev tuag lug. (saib Loo 1:4.)

Kuv tau ntseeg tas nuav yog txujmoo zoo hab ua neej nyob rua huv txujmoo zoo nuav. Koj Nes?  Thawj cov timthawj ntseeg le ntawd. Puab coobtug tub tuag rua puab txujkev ntseeg. tseeb lossis dlaag; tug puav yuav tuag vim ib lus dlaag.  Txivneej dlaag kuas puab tsi xob ntsib teebmeem, tsi yog moog rua teebmeem.

Taamtsim nuav yog lub sijhawm koj yuav tau lug feeb txug tas, koj yuav ua lecaag txhaj nrug tau Yexus.  Koj yuav qhuas Nwg los Ntsa Nwg? Koj leeg paub Nwg los ntxeev sab rua Nwg?  Koj puas leeg txais yuav Nwg los tsi leeg paub Nwg?  Koj yuav txavtxim, hab koj yuav nyob zoo lecaag rua tej timkhawv kws koj txavtxim sab. Koj yuav tsi ntxuav koj txhais teg ib yaam le Philaj ua, hab koj yuav ua tug nyob nruabnraab.

·  Koj yuav ua lubneej nyob zoo lecaag rua Txujmoo zoo txug Yexus?

·  Koj yuav leeg paug Yexus nyob huv koj lubneej txhua nub tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Xaa txug hab sau cig txug yuav ua lubneej lujhlub tau rua huv txujkev paub Yexus tej nub tau lecaag.