March 13, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le ntawd txujsa kws nwgnua kuv muaj tsi yog kuv txuj, tabsis yog Yexus Khetos txuj. Qhov kws nwgnua kuv muaj txujsa nyob tub yog vim kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab nwg txujsa txhiv kuv.” (Kalatias Galatians 2:20)”

XAAV TXUG TEJNUAV

Qauv ntawm kev ua tshoob. Lug coglug has tas. Muab Lub ncuav qaabzib txav. Tub hab Sab nyob rua tsheb. Obtug tsaav tsheb tawm. Sab saib ntsoov rua Tub hab has, “Tub, koj puas yuav coj kuv moog tsev?” Nwg teb, “Sab, kuv yuav tsi coj koj moog tsev. Kuv yuav coj kuas ib moog cig saib lubhlis. Hab tomqaab ntawd kuv yuav coj koj moog tsev.”  Sab teb, “tsi,” Tub, Kuv tsi yog has txug moog tsev. Kuv has txug kuv lub tsev. Kuv xaav kuas koj coj kuv rov qaab moog tom kuv nam tsev. Kuv zoo sab kws koj yog tug tug quasyawg, Kuv paub tas, koj hlub kuv, hab Kuv xaav qha koj paub tas, kuv muaj lub sab dlawbpaub ua koj tug quaspuj. Kuv tuav saib koj thaus lub limtam xaus, hab yog thaus kuv muaj mob lossis xaav tau kev paab ibyaam ib qhov twg, tabsis Tub, Kuv yuav taabtom yuav rov qaab moog rua kuv lubneej qub.”

Ntswv yuav tsi yog ibqhov tsi tshuam zoo noog, puas yog? Koj puas tau nov dlua le lug ntawm ibleeg ibtug twg has tas, “Nwgnua, Tswv Yexus, Kuv ntseeg ibyaam le koj yog kuv tug Cawmseej. Ua koj tsaug.  Ua le ntawd tav lawm. Nwgnuav kuv rov qaab moog ua le kuv lubneej qub.   Oh, yog, tug Tswv, kuv yuav tuaj hab saib koj ib ob zag thaus lub limtam xaus. Hab tug Tswv yog koj xaav tau ibyaam ibqhov dlaabtsi lossis Kuv muaj mob muaj nkeeg, Kuv le hu koj?”  Ntawd puas yuav yog ib txujkev ntseeg zoo le kws tsuas yog ua tav moog nyob Ntujtawg.  Tuabneeg yeej tsi tshuam leeg txim tas Yexus Khetos yog tug Tswv hab yog Vaajtswv.

·  Koj puas ncu txug hab muab koj tug kheej txu fwjchim rua Yexus Khetos tas nwg yog tug Tswv kaav koj? Koj puas tau hloov koj lubneej?

·  Yaam dlaabtsi kws nyob huv koj lubneej qub es tseem pheej tuav koj ca?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug ib tug tuabneeg kws koj paub tas nwg lub neej tub hloov lawm lug ntawm Khetos. Thov kuas tug ntawd lug ua povthawj txug nwg tugkheej rua lwm tug.