March 12, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, kuv kubsab lug thov Vaajtswv coj kuv haivneeg kuas puab dlim puab tej kev txhum.  Kuv paub tseeb has tas, puab yog cov kws muab sab npuab Vaajtswv. Txawm yog le ntawd los, puab tsi paub qhovtseeb. Puab tsi totaub Vaajtswv ua le caag coj tau tuabneeg lug nrug Vaajtswv sis raug zoo,  puab txhaj le teeb ib txugkev rua puab taug. Puab tsi kaam ua lawv le Vaajtswv has kuas puab tau nrug Vaajtswv sis raug zoo. Yexus Khetos ua rua Mauxes txuj kevcai xaus lawm, kuas txhua tug ntseeg tau nrug Vaajtswv sis raug zoo. (Loo Romans 10:1-4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Xaav txug tug tuabneeg koj hlub tshaajpawg.  Yog lecaag koj txhaj xaav hlub nwg tshaaj? Koj yuav ua dlaabtsi rua tug kws koj hlub tshaaj ntawd?  Yaam kws koj xaav ua rua nwg yog yaam tseemceeb rua qhov ntawd yog muaj txajntsig. Pev le tas, cov ua nam ua txiv koj puas xaav kuas koj cov mivnyuas muaj kev txawjntse? Ntawd puas yog yaam kws koj xaav kuas puab tau? Ntawd puas yog yaam koj xaav tau, koj yuav tau ntxiv koj kev xaav kuas yeej yaam tsi xaav txug qhov koj xaav tau ntawd. Txhua yaam. Koj yuav tsi kaavlam nyob ntawm koj cov mivnyuas. Tabsis nwgnuav koj yuav nrhav kev paab kuas puas nkaagsab tas yaam ntawd tsuas yog yaam kws koj xaav tau, tabsis tug kws tau yog tug mivnyuas. Zoo tuabyaam nkaus le ntawd koj xaav tau kuas txhua tug mivnyuas dlim ntawm Vaajtswv kev txajtxim tabsis qhovtseeb puab yog cov yuav tau dlim ntawm kev txavtxim. Nuav puas yog koj lub plawv xaav txug. Nuav puas yog koj qhov npausuav txug, txhua yaam nuav puas ua koj ua tau koj lubneej moog rua sau Ceebtsheej dlua le moog ntujtawg.

Koj pum, Yexus tsi yog lug le ib tug tuabneeg qajtawv, tsi zoo le tug tub txawjntse, tsi zoo le tug tub laagluam, tsi zoo le tug tub dlha num, Yexus lug le tug cawmseej rua qhov tuabneeg yaam xaav tau tshaaj tes yog kev cawmdlim.  Yog le yaam koj xaav tau tshaaj rua tug koj hlub tes yog kev cawm dlim.

·  Leejtwg yog tug tuabneeg koj hlub tshaaj?

·  Yaam kws koj xaav kuas tug tuabneeg koj hlub tau ntawd yog dlaabtsi?

XYUM UA TEJNUAV

Saib txug yaam kws koj pum txug tas, yaam koj xaav tau tshaaj rua tug koj hlub ntawd puas yog kuas paub Yexus Khetos.