March 11, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thaus cov Falixais nov suavdlawg has le ntawd puab txawm has tas, Nwg ntab tau dlaab tawm tub yog vim Npexenpus kws yog dlaab tug thawj pub fwjchim rua nwg. Yexus yeej paub tej kws puab xaav, nwg txhaj has rua puab has tas, Lub tebchaws kws muaj tuabneeg tawg ua ob peb paab, hab cov ntawd sis ntaus sis tua, lub tebchaws ntawd yuav lamsim moog. Lub nroog lossis tsevneeg kws tawg ua ob peb paab, hab puab sis ntaus sis tua, puab yeej yuav tawg moog taag. Yog le ntawd yog cov tuabneeg kws ntxwgnyoog kaav, puab sis ntaus sis tua, ces ib yaam le puab tub tawg ua ob peb paab lawm, tsi ntev puab yuav tawg moog taag. Mej has tas, Npexenpus pub fwjchim rua kuv, kuv txhaj ntab tau dlaab. Yog le ntawd leejtwg pub fwjchim rua mej cov thwjtim ntab dlaab? Mej cov thwjtim kws txawj ntab dlaab tub ua rua mej paub has tas, mej xaav yuamkev lawm. Tsi yog le mej has, Vaajtswv tug Ntsujplig pub fwjchim rua kuv, kuv txhaj ntab tau dlaab. Qhov ntawd ua rua mej paub tseeb has tas, tub txug lub sijhawm Vaajtswv lug kaav mej lawm.’”(Mathais Matthew 12:24-28)

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ib tug txivneej txobthuam Vaajtswv hab has tas,  “Tsi muaj Vaajtswv.” Nwg txobthuam Yexus Khetos hab has tas, “Nwg yog ibtug cev Vaajtswv lug cuav lossis tug tuabneeg dlaag.” Tabsis thaus Vaajtswv Ntsujplig Dlawbhuv lug, Nwg tshuavtshem tej yaam zoo le nuav.

Vaajtswv tug Ntsujplig Dlawbhuv tshem qhov kev rausntuj. Nwg qheb tuabneeg lub qhovmuab saab ntsujplig kuas pum hab totaub. Cov Falaxais yuav tseg tsi ua txhum lug tawmtsaam; puab yog cov ua txhum tawmtsaam qhov kaaj. Thaus lub sijhawm Yexus ntsa sau ntoo khaublig,  Nwg tau has rua cov kws tsimtxom Nwg,  “Txiv, zaam txim rua puab. Puab tsi paub tas puab ua dlaabtsi.” Tabsis cov txivneej nuav paub tas ua dlaabtsi.

Leejtxiv tegnum yog kaav lub qaabntuj.  Leejtub tegnum koom nrug Leejtxiv, yog lug cawm. Tabsis Ntsujplig Dlawbhuv tegnum yog lug qheb peb lub qhovmuag kuas pum qhov pumkev hab paab peb kuas totaub Koj nubnua.”  Tug Ntsujplig Dlawbhuv qheb kev nkaagsab. Thaus quasyawg hab quaspuj sawv ntawd Vaajtswv xubndlag txavtxim, peb yuav tsi raug txavtxim rua yaam puab ua lawm tabsis ntawm qhov kaaj kws puab tsi leeg paub.

·  Koj puas thov Vaajtswv rua tug Ntsujplig Dlawbhuv kuas qheb koj lub qhovmuag?  Tej kws yuav ua rua koj paub tej kws Vaajtswv teb koj tej lug thov yog dlaabtsi?

·  Yaam dlaabtsi twg huv koj lubneej kws koj yuav tau ca tug Ntsujplig Dlawbhuv qheb koj lub qhovmuag?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej yaam kws koj xaav tau Vaajtswv taws txuj haukev hab thov kuas tug Ntsujplig Dlawbhuv qheb koj lub qhovmuag txug yaam kws koj ua ntawd.