March 10, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA “Mej tsi xob khaws nyajtxag hab qhovtxhua chaw ca rua huv nplajteb nua, rua qhov huv nplajteb nua muaj npauj, hab xeb noj tau, hab tubsaab nyag tau. Tabsis mej ca le khaws tej kws muaj nujnqes ca rua sau Ceebtseej. Nyob sau tsi muaj npauj, tsi muaj xeb noj, hab tsi muaj tubsaab nyag. Tej yaam muaj nqes kws yog mej tug nyob qhovtwg, mej lub sab yeej nyob qhov ntawd.” (Mathais Matthew 6:19-21<emailtrk.lwf.org/NTMzLU1BTC0xNzkAAAGJTnT7OGWNsuARKM_bm1nPFelkPU5q2VVvJ_78yJozeBsLLgugW8iy87CZGGBVRzzhtZl27Jc=>) XAAV TXUG TEJNUAV Ib qhov peb paub txug txujsa tomqab tuag yog muaj nyob huv Vaajtswv Txujlug qha hab Yexus tau has tseg. Taamsim nuav ibqhov kws peb paub tas muaj kev tuag tsi yog ibyaam kws yuav ca le xaus lawm xwb. Kev tuag tsi yog kev puamtsuaj. Nwg tseem muaj txujsa tomqaab tuag. “Koj paub tau tej nuav lecaag? Rua qhov Yexus qha txug. Koj tug plig yuav muaj nyob txawm yog lub nub lub hlis hab tej nubqub yuav tsi ci lawm los txujsa yuav nyob moog ibtxhis. Hab txawm yog tej qhovntxaas lossis roob tojntxaas los yuav quas tsi tau kuas koj tuag es tsi xob pub Yexus yog le ntawd, koj txujsa muaj nwgnuav yuav yog yaam kws yuav nyob txuas moog rua txujsa kws yuav muaj nyob moog ntxiv. * Koj kawm paub txujsa tomqaab tuag lawm yuav zoo lecaag? * Koj yuav hloov tau koj lubneej taamsim nuav kuas koj ua lubneej kws yuav txuas moog rua txujsa ntawm koj lubneej tomntej tau lecaag? XYUM UA TEJNUAV Sau tej yaam txawv kws koj yuav tuav ua tau puavpheej, yaam ntawd puas yuav txawj pluj hab yaam dlaabtsi kws yuav nyob moog ibtxhab ibtxhis sau Ceebtsheej.