March 9, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov tuabneeg kws muaj lub sab dlawb, sab zoo, puab saib yaam twg los puavleej yog yaam zoo. Tabsis cov tuabneeg sab phem hab tsi ntseeg, tej kws puab saib tsi muaj ib yaam twg kws puab has tas, yog yaam zoo, rua qhov puab lub sab hab tej kws puab xaav huv puab lub sab yeej phem. Puab has tas, puab yog cov paub Vaajtswv, tabsis puab lub neej tsi ua rua tuabneeg pum has tas, puab yog cov paub Vaajtswv.  Puab yog tuabneeg sab phem hab tsi noog leejtwg lug, tsi zoo siv puab ua ib yaam haujlwm tseemceeb twg hlo le.” (Titus 1:15-16)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas tau nov ibtug twg has tas, “Kuv tsi xaav ua tug ntseeg rua qhov nyob rua huv lub tuamtsev vim muaj cov tuabneeg ntsejmuag ncaaj sab nkhaus”? Ntawd yog ib qhov txhum kws kuv has le ntawd. Yog peb tsuas hov moog saib txug qee tug ntseeg yeej tau ua zoo le ntawd tag, Yudas uas yog Yexus Khetos ibtug thwjtim yog tug tau ua le ntawd.

Muaj qee lub qai yeej lwv, tabsis peb tseem muab cov tsi lwj lug kibnoj. Muaj ib cov nyaj yog nyaj cuav, yog koj pum ibdlaim cuav lawm koj yuav ca le muab taagnrhov koj cov nyaj moog pobtseg lov. Kuv tsuas has tas, ua caag tseem tau ib dlaim cuav lawm hab peb yuav tsi  has tas, txhua dlaim puavleej yog nyaj cuav huv tuabsi. Koj paub tshaaj qhov ntawd. Peb paub tas, tug tuabneeg ntsejmuag ncaaj sab nkhaus yeej tsi zoo lawm tag. Tabsis. Huv Yexus cov thwjtim Yexus has tas, tsi yog kuv xaiv mej txhua tug huv tuabsi lov, ua caag ibtug tseem rov taw tuamntuj, lus lug ntawd tsi tau txhais has tas, txhua tug thwjtim tsi zoo taagnrho.

Thaus koj has tas nyob huv pawgntseeg muaj tug ntsejmuag ncaaj sab nkhau, tub ua rua koj paub tas tsi yog txhua tug. Thaus peb tuaj pehawm Vaajtswv tsi yog txhua tug yuav hu nkauj, tabsis txhua tug yuav tau ua rua Vaajtswv tau koobmeej lub sijhawm tuaj pehawm Vaajtswv. kev txhum yuav siv ibtug lug kuas zoo le txhua tug ua txhum huv tuabsi, tabsis tug twg ua txhum tsuas yog tug tnawd xwb. Zoo le Yudas tsuas yog Yudas xwb dlua le lwm tug thwjtim tsi ua le ntawd.

XYUM UA TEJNUAV

·  Koj puas tau pum tug tuabneeg ntsejmuag ncaaj sab nkhau nyob huv pawgntseeg?  Yog koj pum muaj nua, koj yuav ua tau dlaabtsi lug paab nwg?

·  Tub twg yog tug kws muaj kev ntseeg ruaj khovkho kws koj yuav xyum lug ntawm nwg?