March 8, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov timthawj tawm ntawm cov numtswv xubndlag moog. Cov timthawj zoo sab kawg le rua qhov Vaajtswv suav has tas, puab cov kws qha Yexus zaaj tsimnyog puab raug kev txaajmuag.” Cov Tubkhais Acts 5:41

XAAV TXUG TEJNUAV

Tsi xob xaav tag, Vaajtswv yuav muaj ib yaam dlaabtsi kws koj yuavtsum ua.  Vaajtswv tsi tau yuam kuas koj ua lawv le nwg sab nyam. Nwg yog ib yaam kws koj ua koj.  Thaus koj xyum noog nwg lug yog kawm txug yaam kws muaj nyob ntawd rua huv tug Ntseeg Lubneej. Nwg yuav tsi muaj ibyaam ua rua koj zoo sab, yog koj tsi yog tug Ntseeg tag. Nooglug hab txaussab muaj moog uake. Vaajtswv Phoo Ntawv has, ” Nwg tej lug peb yeej coj tsi nyuaj,His commandments are not burdensome” 1 Yauhaas 5:3

Qee yaam kws ua rua peb tsi noog tug Tswv lug hab tsi to taub txujkev kaajsab tub yog tas peb laam ntseeg tug Tswv; thaus peb laam ntseeg yuav ua rua peb coj tsi tau le Nwg tej lug saamfwm. Yog thaus peb paub Tswv Yexus Khetos tseeb, peb kawm Nwg tej lug saamfwm yuav tsi nyuaj hab peb yuav tsi ndluav.

·  Koj puas yuav txaus sab txug qhov noog Vaajtswv lug ntawd lecaag? 

·  Koj puas ua xyem xaav txug qhov kev kev coj lawv le Nwg tej lug saamfwm tsi nyuaj hab ua tsi ndluav yog has tas, koj yog tug Ntseeg?

XYUM UA TEJNUAV

Sau rua ib dlaim ntawd txug koj noog le Vaajtswv hu koj kuas koj noog nwg lug lub limtam nuav, Thov Vaajtswv rua tej koj sau ntawd, nug-thov Vaajtswv kuas nwg qha koj tas, koj tub ntsib kev thaajyeeb rua qhov koj noog Nwg lug le tej lug Nwg saamfwm lawm.