March 7, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug TSWV es, kuv yuav ua neej nyob hov ntev? Thaus twg kuv maam le tuag? Koj qha kuv saib, kuv txujsa yuav tu thaus twg? ( Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 39:4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Kev tuag yog ib yaam muaj rua txhua tug, tabsis feemcoob tsi xaav txug tas yuav tuag. Tsuas yog tuabneeg txhaj yog tug kws tsim lug hab paub txug tag muaj kev tuag, dlua le tej tsaj txhu xyooj ntoo hab nrojnsuag puab tsi paub tas puab yuav tuag.   Yog thaus twg peb paub tas, ua tuabneeg nyob muaj nubyug lawm tes yeej yuav muaj nub tuag peb paub le ntawd lawm peb txhaj paub ua peb lubneej kuas zoo. Ua tuabneeg nyob has txug txuj kev tuag mas yeej tsi muaj leejtwg xaav noj hab xaav raug, tabsis txuj kev tuag nwg yeej yuav lug txug txhua txhua tug, peb yeej tsi muaj leejtwg yuav dlhas dlhau txujkev tuag, yog le yog peb tsi paub txug tas muaj kev tuag tes peb yeej tsi npaaj kuas peb muaj lubneej zoo.

Yexus has txug tug tswv ntawm tuabneeg txujsa. Nwg qha meej tas, muaj 3 yaam tseemceeb yuav muaj rua peb txhua tug: Txujsa, kev tuag hab txujsa ibtxhis.   Txhua yaam yuav muaj lawv le tau has lawm.

·  Koj yuav npaaj rua txuj kev tuag lug hloov koj lubneej tau lecaag?

·  Koj yuav ua lecaag koj txhaj yuav tsiv dlhau txuj kev tuag?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug qha rua lwm tug thaam hab ua timkhawv kuas nwg paub txug tas yog nwg paub tas muaj kev tuag ces yuav hloov tau peb lubneej lecaag.