March 6, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis nub ntawd hab lub sijhawm ntawd tsi muaj leejtwg paub, txawm yog cov tubkhai sau ceebtsheej los yog, Tuabneeg Leejtub los yog, puab yeej tsi paub le tsuas yog Leejtxiv tuableeg txhaj paub xwb. Lub sijhawm Tuabneeg Leejtub rov qaab lug yuav zoo ib yaam le lub sijhawm Nau-as nyob. Thaus dlej tseem tsi tau nyaab nplajteb, suavdlawg ua noj ua haus, ua tshoob ua kug moog txug nub Nau-as nce moog huv lub nkoj. Tej tuabneeg tsi ncu qaab ceevfaaj, dlej ca le lug nyaab hab kuav puab moog taag huv tuabsi. Thaus Tuabneeg Leejtub rov qaab lug yuav zoo ib yaam nkaus le ntawd ntaag.”(Mathais Matthew 24:36-39)

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ibzaaj muaj ib tug txivneej nug lwm tug txivneej nyob ntawm ntug kev, “Koj puas paub txug ob yaam teebmeem kws luj tshaaj nyob huv lub nplajteb taamsim nuav yog dlaabtsi? Tug txiv teb tas, “Kuv tsi paub, hab kuv yeej xaav tsi txug.” Muab zaaj ntawd lug tsom txug ob qhov teebmeem lub tshaaj ntawd: Tsi leej paub hab yaam tsi sib thooj. Nwg kuj muaj tej yaam koj yuav tsi muaj tau lossis tseg tsi tau qhov tsi leeg paub hab tsi sis thooj ntawd. Ibyaam ntawm yog kev Yexus Khetos rov lug zag ob..

Nau-as yog ib tug ceev Vaajtswv lug, nwg qha txug Vaajtswv txujkev chim txug lub nplajteb. Nwg kuj has txug tas, ib yaam phem kawg nkaus yog nyob huv tuabneeg lub sab. Vim lecaag? tuabneeg sib yuav hab muaj kev sib yuav, noj hab haus. Puab tej kev vaammeej, kevcai, tej yaam ua kev lomzem lug cuamtshuam puab. Puab noj tsob txiv kws paub txhua yaam hab pum puab tug kheej zoo le tug npluasnuj hab tej kws puab muaj ntawd ntau zujzug nrug yaam zoo hab zoo le tsi tau dlaabtsi.

·  Yaam dlaabtsi kws yog yaam lug taabkaum koj txug qhov tseeb ntawm Vaajtswv kws koj muaj?

·  Koj puas tau tsi muab yaam ntawd lug qha hab qha ibzag dlhau rua ibzag kws yog Vaajtswv txujlug?

XYUM UA TEJNUAV

Muaj tej yaam kws lug cuamtshuam taabkaum koj lubneej hab muab thaam qha rua koj ib tug phoojywg kuas paab tau nwg.