March 5, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, mej yuav tsum rau sab ntso ua kuas mej muab sab rau ntseeg heev ntxiv zujzug. Mej yuav tsum thov Vaajtswv tug Ntsujplig paab mej thov. Mej yuav tsum muab sab npuab Vaajtswv nploojsab hlub, tog rawv txujsa ntev moog ib txhis kws peb tug Tswv Yexus Khetos tug kws hlub mej yuav muab rua mej.” (Yudas Jude 1:20-21)

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj tej yaam kws koj yuav hloov tau. Tabsis yog koj nplaam koj tug plig, nwg yog ibyaam koj yuav nplaam moog ibtxhis. Yexus has tas,  “Yog leejtwg tau ib puas tsaav yaam huv nplajteb no huv tuabsi los ua nwg tug, tabsis nwg txujsa tu lawm, tej ntawd yuav muaj nqes dlaabtsi rua nwg.” (Malakaus Mark 8:36). Koj tsi tsaam tug dlaabtsi huv nplajteb. Yog has tas yaam ntawd, koj yuav ceev tsi tau yaam ntawd ua koj tug, yog has tas yaam ntawd hab koj ceev yaam ntawm ua koj tug, yaam koj tau ntawd yeej ua tau kuas koj zoo sab npaum lecaag.

Piv le tas muaj qee tug tuaj cuag koj hab has tas, “Kuv muaj ibyaam dlaabtsi kws kuv yuav muaj pub rua koj. Kuv yuav muab ibyaam dlaabtsi hab txhua yaam ntawd rua koj le koj xaav tau. Koj puas xaav tau nyajtxag?  Koj tau yaam ntawd. Koj puas xaav tau yaam kws koj xaav kuas txaus sab txaus ntsw? Koj yeej tau yaam ntawd. Tabsis muaj tej yaam kuv kuj xaav tau ntawd koj.  Kuv xaav tau koj tug mivnyuas ntivteg.” Koj puas kaam tsaa nwg sawv? Tejzag koj yuav tsi kaam lawm, tabsis kuv taabtom has rua koj, nuav nwg kuj muaj quastxheeb quas vaam phom nyob huv lub nplajteb kws nwg has tas, “paub meej, nwg yog ib qhov muab tau.”  

·  Yaam dlaabtsi muaj nqes tsaam rua koj kev ntseeg tshaaj le yaam kws nyob huv lub nplajteb?  Yaam twg, yog koj xaam txug yog yaam muaj nqe huv lub nplajteb tshaaj le koj kev ntseeg?

·  Vim le caag koj txhaj xaav has tas nwg yog yaam yoojyim rua koj kws yuav nplaam yaam ntawd huv nplajteb?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug cov tuabneeg kws nyob puagcig koj, koj puas paub tau tas, puab tug ntsujplig muaj nqes npaum lecaag? thov Vaajtswv rua ib tug kws koj paub kws nwg taabtom tsaam yaam ua rua nwg txaus sab nyob huv lub nplajteb lug ntawd yaam kws nwg yuav tau muab nwg tug ntsujplig rua.