March 4, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej sim ua tuab zoo xaav saib Leejtxiv hlub peb npaum le caag dlag. Nwg hlub peb kawg nkaus le nwg txhaj le hu peb ua nwg cov mivnyuas. Peb yeej yog Vaajtswv cov mivnyuas tag. Tub yog vim le ntawd cov tuabneeg kws tsi paub Vaajtswv txhaj tsi paub peb. Cov kwvtij kws kuv hlub es, nwgnua peb yog Vaajtswv cov mivnyuas lawm, tabsis peb tseem tsi tau paub tseeb has tas, yaav tomntej peb yuav zoo le caag. Peb tsuas paub has tas, thaus Yexus Khetos rov qaab lug peb yuav zoo ib yaam le nwg, rua qhov peb yuav pum tseeb has tas, nwg zoo le caag tag.” (1 Yauhaas John 3:1-2)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas tau xaav txug tas koj tugkheej ntaus tug nqe ntau paum lecaag?  Moog saib txug cov ntshaav sau tug ntoo khaublig. Koj yuav pum tas Yexus Khetos nwg cevnqaj dlaim tawv hab cov ntshaav tiv kev nyuaj npaum lecaag thaus nws txujsa yau zujzug sau tug ntoo khaublig.  Thawj qhov huv  Petus 1:18-19 has tas, “rua qhov mej yeej paub lawm has tas, Vaajtswv tub txhiv mej dlim tej cai kws mej cov yawmkoob qha rua mej lawm. Yaam kws Vaajtswv muab txhwv mej tsi txawj luv nqe le nyaj hab kub. 19Yaam ntawd yog Yexus Khetos tug kws tuag sau ntoo khaublig cov ntshaav kws muaj nqes heev. Yexus Khetos zoo ib yaam le tug mivnyuas yaaj kws tsi muaj ib qho phem kws tuabneeg muab tua theej txhoj.”   

Phoo Nkauj Qhuas Vaajtswv 49:7-9 “tsi muaj ibtug tuabeeg twg nwg yuav txhiv tau nwg txujsa, lossis them tau nwg nqe sav rua Vaajtswv rua qhov tuabneeg txuj nqe sav kim kawg le. Tuabneeg yeej tsi muaj txaus them, kuas tuabneeg dlim txuj kev pluj kev tuag, ca tuabneeg caj sa nyob moog ibtxhis.

Thaus lug tej lus lug nug “Koj puas tau xaav txug tas koj tugkheej ntaus tug nqe ntaum paub lecaag?” ces ua rua koj pum tas,  muab taagnrho tej kws nyob huv lub nplajteb coj lug luj los tub tsi npaum koj tugkheej ib nyuas qhov luaj nti luaj tsaus hab txhiv tau koj. Yog le Vaajtswv txhaj le xaav tau koj rov qaab lug ua nwg tug rua qhov koj tseemceeb rua koj hab nwg heev. Ca le qheb koj lub sab tig lug cuag Yexus Khetos. Qha rua nwg has, tug Tswv, nyob lub nplajteb nuav tsi muaj ibyaam twg kws yuav tseemceeb tshaaj le kuv tug Ntsuj, kuv yog tug kws koj xaav tau, kuv nyob ntawm nuav.

Qheb peb lub pobntseg lug noog saib huv peb lub sab puas nov Vaajtswv has tas “Kuv hlub koj, hab Kuv xaav tau koj.”  Lug ze hab pum Yexus tuag dlaim ncuv sau khaublig. Vim lecaag? rua qhov Nwg xaav tau koj tug ntsuj. Nwg them tug ntsuj tug nqe rua koj lawm! Ntawd txhaj qhov nwg xaav tau koj rua Nwg.  

·  Koj puas xaav txug tas koj yog tug kws Vaajtswv xaav tau? Vim lossis vim lecaag?

·  Koj yuav paub tau tas koj muaj nqe heev kws ua rua Yexus muab nwg txujsa lub txauv koj kuas koj yog Nwg tug hab nrug tau Nwg?

XYUM UA TEJNUAV

Nubnuav nrug lwm tug thaam tas, Nwg yog tug muaj nqe heev rua Vaajtswv rua qhov Vaajtswv yog tug Tsim nwg. Vaajtswv has tas, “Nwg nuav peb ca le tsim tuabneeg muaj tug yaamntxwv zoo le peb.” Chivkeeb 1:26