March 3, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, thaus mej raug ntau yaam kev nyuajsab mej yuav tsum suav has tas, mej muaj moo. Rua qhov mej tub paub lawm has tas, yog mej ua sab ntev nyaj tej kev nyuajsab, ces tej ntawd yeej yuav ua rua mej muab sab rau ntseeg heev ntxiv. Tabsis mej yuav tsum ua sab ntev moog le tsi xob tso tseg, mej txhaj yuav ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus, coj tau lub neej puvntoob, tsi tu ib yaam dlaabtsi twg hlo le.”(Yankaunpaus James 1:2-4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv lub homphaj rua koj yog dlaabtsi? Vaajtswv xaav kuas koj lujhlub, tsi yog nyob le ko. Vaajtswv yuav tsi ca kuas koj zoo sab hab nojqaab nyobzoo es ntawd yog ua rua koj dlawbhu. Tabsis Vaajtswv yuav siv teebmeem rua koj huv koj lubneej. Yexus xaav kuas koj ua koj lubneej txawj keevhlub rua ntawd nwg. Nkauj Qhuas Vaajtswv 4:1 has “Vaajtswv es, koj yog tug kws tsaa kuv cai, thov koj teb kuv tej lug thov. Thaus tsaus kuv ntuj, koj tub paab kuv lawm, nwgnua thov koj hlub kuv, hab teb kuv tej lug thov.” Nwnua xaav txug yaam ntawd. Xaav txug thaus lub sijhawm koj luj hlub tau leaag. Thaus koj muaj teebmeem koj tau kev txhawbzug tau lecag. Tej yaam ntawd ua rua peb pum tas, thaus dlhau qhov teebmeem ntawd coj peb moog ua tau lubneej zoo ntxiv hab nwg tseem tsaav kev txawjntse rua peb, tabsis qhov ntawd kuj yog ib qhov ua timkhawv rua lwm tug hab tseem ua rua mej muaj kev zoo sab hab txaus sab tomqaab tej ntawd dlhau lawm. Vaajtswv yog tug txhawb peb lub zug hab yuav tsi tso peb tseg, tabsis tej yaam ntawd yeej yuav tsum raug kuas coj tau yaam zoo ntxiv lug ntawm yaam ntawd.

• Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm Vaajtswv muab qhov teebmeem lug ntuag huv koj lubneej?

• Koj yuav paub tau tas Vaajtswv paab tau koj lug ntawm yaam koj tau raug ntawd npaum lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav dlua txug tej yaam nyuaj nyuaj es Vaajtswv muab hloov tau koj lubneej lub xyoo dlhau lug lawm yog dlaabtsi? Hab muab yaam ntawd pav qha rua lwm tug kuas muaj kev ca sab tau ibyaam le koj hab.