March 2, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tub yog vim nwg ntseeg, nwg txhaj tau moog nyob lub tebchaws kws Vaajtswv cog lug tseg has tas, Vaajtswv yuav pub rua nwg nyob. Nwg nyob huv tsevntaub ib yaam le nwg yog tug kws tsi muaj teb muaj chaw nyob. Tomqaab ntawd Ixaj hab Yakhauj nyob huv tsevntaub ib yaam le Anplahaam. Vaajtswv cog lu tseg rua obtug ib yaam le cog rua Anplahaam (Henplais – Hebrews 11:9)

 XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ib lub sijhawm muaj ibtug xwbfwb hluas nug kuv cig txug nwg yuav ua le caag thaus nwg txais ib qhov dlejnum nyob huv ib pawgntseeg tshab. Kuv has rua nwg has tas: “Thaus moog rua huv lub tuamtsev, koj yuav tau ua ob yaam: qhob-ib, koj yuav tsum npaaj tas taag koj lubneej koj yuav nyob rua huv, hab nqai-ob, koj yuav tau npaaj tawm le 15 feeb tomntej.” Ob qhov puas leej tseeb. Tsi yog koj has, “Tug Tswv, Kuv taabtom ua ib lub zeg.” Koj yuav muaj kev thov Vaajtswv, “Tug Tswv, yog kuv taabtom ua ib lub zeg, muab tug suavpaug raaj rua huv. Kuv npaaj txhij moog.”  Ntseeg hab noog lug, ntawd tsi muaj dlua lwm txuj kev yuav zoo sab nyob huv Yexus. Vaajtswv muab koj muaj kev xaiv. Yog koj tsi ntseeg yaam kws koj paub, tsi xob nug Vaajtswv kuas nwg muab rua koj ntau tshaaj, Vaajtswv yuav tsi muab rua koj ntxiv yog koj tub tsi ntseeg hab noog nwg lug. 

Koj puas muaj teebmeem txug kev ntseeg? Yog koj muaj teebmeem txug txuj kev ntseeg, koj yeej muaj teebmeem qhov kev noog nwg lug.  Puas muaj ib qhov twg huv koj lubneej es koj yuav tau leeg txim? Puas muaj ib qhov kws koj yuav tau rov ua dlua kuas zoo?  Puas muaj ib yaam kws koj yuav muab tau muab pub rua lwm tug?  Koj puas muaj ib qhov lug povthawj es koj yuav ua timkhawv? Puas muaj ib qhovchaws kws koj yuav tau moog? Nooglug! Koj puas xaav tau kuas koj muaj kev ntseeg?  Thawj qhov, koj yuav tau nov Vaajtswv hu koj, tabsis koj yuav tau noog nwg lug.

·  Taamsim nuav Vaajtswv taabtom hu koj kuas koj noog Nwg lug yog dlaabtsi?

·  Koj yuav teb rua Vaajtswv le caag rua lub limtam nuav yog nwg hu koj?

XYUM UA TEJNUAV

Rhu ib kaum ruam moog rua qhov noog Vaajtswv lug huv txuj kev nov Nwg hu koj kuas koj moog lub limtam nuav.