March 1, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog leejtwg tau ib puas tsaav yaam huv nplajteb nua huv tuabsi lug ua nwg tug, tabsis nwg txujsa tu lawm, tej ntawd yuav muaj nujnqes dlaabtsi rua nwg. Yeej tsi muaj ib yaam dlaabtsi kws yuav coj moog pauv tau nwg txujsa rov qaab lug. Yog leejtwg txaajmuag qha rua cov tuabneeg sab phem tam nua has tas, nwg yog kuv tug thwjtim, ces thaus Tuabneeg Leejtub tug kws muaj Leejtxiv lub fwjchim nrug cov tubkhai sau ceebtsheej  lug, nwg yuav txaajmuag leeg has tas, tug ntawd yog nwg tug thwjtim” (Malakaus Mark 8:36-38)

XAAV TXUG TEJNUAV

Pev le tas muaj ibtug tub hluas nwg qaug txuj kev hlub nrug ib tug ntxhais, tabsis nwg tsi muaj cuabkaav nug nwg has tas, koj puas kaav yuav kuv. Nwg txawm xaav has, ca kuv muab ib lub nplhaib sib qhab pub rua nwg, nyaj nwg yuav nkaag sab lawm has ntawd yog kuv cog lug tseg rua nwg tas, kuv yuav yuav nwg.  Nwg muab qhwv tuabzoo zoo hab nyob rua huv lub thawv ntawd kuj muaj ib lub thawv miv miv ntim lub nplhaib hab yog lub nplhaib zoo. Nwg txawm muab cev rua tug ntxhais hab has tas, “Saib pob khoom nuav hab qha kuv saib nwg muaj dlaabtsi nyob rua huv.” Nwg rov nug hab has tas, “Koj xaav lecaag rua kuv pobkhoom plig?” Tug ntxhais teb tas,  “Nwg zoo kawgnkaus. Kuv nyam heev.” Hab nwg muab lub thawv tev rhu lub mivnyuas thawv tawm. Nwg has tas,  “saib lub thawv. Pum ib qhov koobtais. Nwg pum ua rua nwg xaav tsi thoob tas yog dlaabtsi tag nes. Hab nwg pum cov paajtswb mog zoojnyoo rua saab huv lub thawv. Saib pum cov paaj ntaub thiv qhov khoom. Nwg has tas, “Yes, tabsis yog dlaabtsi nyob rua saabhuv?” tug ntxhais has tas  “Koj puas yog has txug ib qhov hlaab ci qhwv lub thawv av?  Kuv tub muab nwg povtseg lawm, tabsis nuav yog ib lub thawv zoo kawg nkaus. Ua koj tsaug rua lub thawv koj muab rua kuv.

Nwg yog ib yaam txaus tuaj dlaabtsug, tabsis nwg kuj tseem muaj ib cov tuabneeg zoo le ntawd. Nwg tsi paub txug tas, yaam dlaabtsi nyob huv lub thawv; tug ntsuj yog lub nplhaib diamond.  Peb qhwv lub thawv, hab peb tsi pub tuabneeg pum lub nplhaib nyob rua saabhuv lub thawv. Yexus has rua peb kuj muaj qee tug nwg xaav has tas, nwg ua txhua yaam txhua tsaav huv lub nplajteb nuav zoo tes nyaj nwg yuav dlim. Tabsis qhov teeeb zoo le yug tub muab lub nplhaiv nyob saabhuv povtseg es tseg lub thawv ca es yug tseem xaav tas yog lub thawv zoo nkaug.

·  Thaus lub sijhawm twg tej yaam kws yog lub nplajteb nuav ua rua koj kev nrug Vaajtswv sis raug zoo nplaas ntawm Vaajtswv lawm?

·  Qha qee tug koj paub txug nwg muab yaam khoom nplajteb ua yaam tseemceeb rua huv nwg lubneej es thaus kawg zoo le nwg ua lubneej caumcua xwb?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej yaam kws tseemceeb nyob huv koj lubneej.  Muaj tej yaam ntawd lug ntsuag saib nwg puas yuav paab tau koj tug ntsuj tau lecaag.