March 20, 2023

March 20, 2023

Nubnuav Kev Thov Vaajtswv  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yeej yuav muaj ib lub sijhawm suavdlaws pe Vaajtswv, nwgnua tub txug lub sijhawm ntawd lawm. Cov tuabneeg kws muaj Vaajtswv tug Ntsujplig lub fwjchim, yuav pe Vaajtswv tug kws yog Leejtxiv tag tag lawv le nwg xaav kuas tuabneeg pe. Vaajtswv xaav kuas tuabneeg muaj nploojsab dlawbpaug pe nwg.”(Yauhaas John 4:23)

XAAV TXUG TEJNUAV

Taamsim nuav, kuv muaj ib tsaab xuv zoo rua koj. Txhua txhua nub, Nub kws yog  Txiv Nub cov minyuas yuav xaav has has, “Kuv yuav muab dlaabtsi rua kuv Txiv Nub?” Peb muab dlaabtsi rua Txiv?” Peb yuav muab ib lub tsho naavpw, lossis koj muab dlua rua nwg txuj kalavaav (tie), tabsis koj puas paub tas, koj txiv xaav tau dlaabtsi? Love!  Koj muab tau dlaabtsi rua Vaajtswv nubnuav? Koj has tas, “Well, kuv yuav hu nkauj tsi tau le tuabneeg hu. Kuv tsi txawj qhuabqha zoo le tug nuav hab tug tom. Kuv ua tsi tau yaam nuav. Kuv ua tsi tau yaam tom.” Yuav tsi muaj leejtwg hlub tau Vaajtswv tshaaj le koj hlub, hab ntawd yog yaam kws Vaajtswv xaav tau ntawm koj tshaaj le lwm yaam huv tuabsi. Ntawd puas yog yaam zoo tshaaj?

·  Koj puas tau ua tsi tau ibyaam dlaabtsi hab pehawm Vaajtswv kws tsimnyog? Vim tug dlaabtsi lossis vim lecaag?

·  Koj yuav qha koj kev hlub Vaajtswv rua Vaajtswv tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Ua ib qhov tshwjxeeb taamsim nuav lug qha txug koj kev hlub Vaajtswv.