June 12, 2024

June 12, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Ibleeg ibtug twg, ces  y0g paub ua zoo tabsis nwg tsi ua, tug ntawd muaj txim.”  — Yakaunpaus  4:17

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Yakaunpaus tug tijlaug, Yexus, qha tug qaum thaus nwg khu tuabneeg zoo nub Xanpatus (Malakaus 3:1-7) hab qha zaaj lug pevtxwv txug tug tuabneeg Xamalis sab zoo  (Lukas 10:29-37). Yog peb muaj sijhawm hab muaj cuabkaav ua tau yaam zoo rua ibtug twg kws nwg xaav tau, es yog peb tseem tsi muaj yaam ntawd ua tau rua nwg, ntawd kuj yog peb tshuav tshem nwg. Tug Tswv muab yaam nuav qha meej tas tsi xob novnqaab yaam zoo kws lwm tug yuav tau, yog peb kev ntseeg ua rua peb ua tsi tau yaam ntawd rua lwm tug, qhov ntawd yog qhov peb laam ntseeg.  Tseg tsi xob ca ua tug tsi quav ntsej txug, txhwjxeeb yog tsi xob ca peb kev ntseeg tuav tug tuabneeg zoo le ntawd thaus lub sijhawm luas muaj kev cheemtsum xaav tau kev paab ntawm yug huv Yexus Khetos lub npe.

Kev Thov Vaajtswv

Kuv Txiv tug nyob sau ceebtsheej, kuv fwm koj, thov koj siv kuv nubnua ua koob ua moov moog txug lwm tug kws xaav tau koj txuj kev hlub hab ua rua Yexus tau koobmeej moog rua yaam zoo ntawm koj nyob huv kuv. Huv tug Cawmseej kev qaabzib hab lub npe zoo kawgnkaus, Kuv thov. Amees.