June 11, 2024

June 11, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Muab mej tug kheej txu fwjchim lug cuag Vaajtswv. Mej yuav tsum tawmtsaam dlaab, dlaab txhaj yuav tsiv. Mej ca le lug ze Vaajtswv hab nwg yuav lug ze mej. Cov tuabneeg txhum, mej ntxuav mej tej teg, hab tu kuas muaj lub sab huvsi, mej cov muaj txuj kev xaav ntau ca le tso tseg.” — Yakaunpaus 4:7-8

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Yakaunpaus ibtxwm npaaj tau yaam zoo rua lub sijhawm has lug tuablus.  Ca peb lug tsom qhov huv plawv ntawm qhov dlawbhuv:  “Muab tugkheej, cev, rua Vaajtswv… lug ze rua ntawm Vaajtswv…” Ca lub plawv lug nyob ze Vaajtswv.  Thaus peb lug cuag Vaajtswv tug muajsa nyob hab lug ze rua nwg,  peb paub txug peb kev xaav, kev cuabzug, hab tug xeebceem yuav pum txug tas nwg yog tug nyob huv qhovkaaj hab yog tug dlawbhuv, ncaajnceeg, hab hlub taabncuab. Tuab lub sijhawm ntawd, peb paub tas dlaab yuam kuas peb tawm ntawm Leejtxiv tug dlawbhuv hab ncaajnceeg lub fwjchim. Ca nrhav Vaajswv — nwg tug xeebceem ncaajncaag, ua sab ntev, hlub hab ncaajnceeg. Ca le lug ze Vaajtswv, kuas peb nyob tau nrug nwg ib nub dlhau ib nub huv peb lubneej. Thov Vaajtswv ntxuav peb kuas peb muaj lub sab huvsi rua huv nwg!

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Ncaajnceeg, ua koj tsaug rua koj txuj kev hlub hab kev zaam txim. Nwgnuav, thov paab kuv thaus kuv hu txug koj kuas kuv lug nyob ze koj, paub koj zoo dlua, hab sojnruam kuv ua lubneej kuas kuv nrug tau kojmoog txhua nub. Ntxhua kuv lub plawv kuas tej kws kuv zaisnkoog lossis ceev kev txhum tuabywv tseg. Thov ntxuav kuv txuj kev xaav hab muab fwjchim lug rua kuv lug ntawm koj kev hlub hab ncaajnceeg. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees