May 23, 2024

May 23, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Yexus kov yeej txuj kev tuag vim peb tej kev txhum hab raug tsaa sawv huv qhovtuag rov qaab lug muajsa kuas peb ncaajnceeg.”— Loo Romans 4:25

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Vim le caag sau tug Ntoo Khaublig hab lub Qhovntxaas Khooblug tseemceeb?  Txhua yaam tseemceeb hab txujsa ibtxhis huv lub neej nuav hab kev cawm peb txujsa yog lug ntawm Yexus txuj kev tuag hab sawv rov muajsa! Yexus lug rua huv lub nplajteb nuav, nyob nrug peb le peb, moog rua sau ntoo khaublig, raug muab faus hloov rua huv ibtug lub qhovntxaas, hab tau sawv muaj yeej txuj kev tuag, kev txhum, hab yeej tub tuag teb rua peb — ntawd, yog muab peb txuj kev tuag lwv tawm ntawm peb hab coj peb rov muaj txujsa kuas peb yog Vaajtswv cov mivnyuas dlawbhuv. Yexus tau ua yaam kws yuav tsum tau ua rua peb. Vaajtswv txuj kev hlub ua qauv qha peb rua huv Yexus Khetos yog peb tug Tswv  kws muaj kev hlub luj kawg nkaus!

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug, Leejtxiv, rua koj them kuv tug nqe txhwm kuv kim hab ntxuav kuv qhov kev txhum. Ua tsaug  Yexus, koj yog tug Cawm kuv, muab tug kheej fij tsuav yog kuv tau. Ua tsaug, tug Ntsujplig Dlawbhuv, rua qhov koj ntxuav kuv hab lub nyob huv kuv, coj kuv lug fim tau nrug Yexus. Kuv thov huv nwg lub npe, Yexus tuabneeg Naxalees, kuv tug Cawmseej hab tug Tswv. Amees.