May 22, 2024

May 22, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Ncu ntsoov tejnuav, tug kws coj tug kws yuamkev ua txhum rov qaab lug cuag Vaajtswv, tub yog nwg cawm tau tug kws ua txhum ntawd dlim kev pluj kev tuag, hab ua rua Vaajtswv zaam tug ntawd tej kev txhum huv tuabsi.”— Yakaunpaus James 5:20

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

 Thaus muaj ib tug twg yaum kev tsi ua lawv le Vaajtswv has, ca peb tsi xob ca nwg poob moog rua txuj kev kws zoo le ntawd. Vaajtswv tub muab txuj koobmoov rua peb huv peb tug Tswv Cawmseej, Yexus tug lug nrhav hab cawm tug pluj lawm. (Malakaus Mark 10:45Luka Luke 10:10).  Yexus hu peb kuas peb paab tug kws yaumkev rov lug tsev lug cuag tug Cawmseej hab moog nrhav tug kws tub pluj lawm kuas puab rov lug cuag tug Cawmseej  (Matthew 18:10-14Luke 15:1-32).

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj meejmom sab, thov lug nrug cov kws kuv hlub es tawmtsaam koj nyob. Thov ca siv kuv ua qhovchaws ua rua puab rov lug cuag koj, coj puab rov lug moog tsev hab paab puab kuas puab pum koj kev hlub, kev taabncuab, hab kev zaam txim. Huv Yexus lub npe. Kuv thov. Amees.