May 14, 2024

May 14, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Vaajtswv khaiv Vaajtswv tug Tub tug Ntsujplig lug nyob huv peb lub sab, suavdlawg txhaj pum has tas, peb yog Vaajtswv cov mivnyuas. Tug Ntsujplig ntawd yog tug qha peb hu Vaajtswv has tas, “Txiv, Kuv Txiv.” Yog le ntawd mej tsi yog cevqhev lawm tabsis yog tubki. Vim mej yog Vaajtswv cov tubki, Vaajtswv yuav muab ib puas tsaav yaam kws nwg tub npaaj tseg lawm rua mej.”— Kalatias 4:6-7

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Thawj thawj lus lug lub suab has ntawm coobtug mivnyuas mog yog has lub suab “ab-ba, ab-ba, ab-ba.” Tsi yog ib soblug kws yuav ua rua peb ceebsob, huv Yexus tam, abba yog cov lug mivnyuas mog has lug thaus chiv hu puab txiv lub npe. Thaus Vaajtswv cawm peb, nwg muab nwg tug Ntsujplig rua peb. Tug Ntsujplig Dlawbhuv foom koobmoov hab coj peb rua ntau txuj xubke. Ibyaam kws yog tug yumsim qheb tug Ntsujplig txuj moobmoov rua peb yog Ntsujplig tegnum huv kev thov Vaajtswv.  Nwg kubsab lug thov thaus peb nroo tujtawg ntsuabsab txug tej yaam peb tsi pum qaab thov huv peb (Loos 8:26-27). Tug Ntsujplig paab peb thov yaam kws hum Vaajtswv sab rua tej yaav peb yuav tsum muaj hab tau huv peb lubneej kws siv lu lug peb Abba Txiv.

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug, Abba Txiv txuj kev hlub peb, cawm peb hab caw peb kuas peb lug moog rua huv koj tsev tuabneeg. Ua tsaug, Ntsujplig Dlawbhuv, rua qhov koj paab peb kuas peb sis txawj xaav, lu lug, hab yaam peb muaj nrug Txiv thaus tsi muaj lug has — puab nyob ntawd rua peb. Ua tsaug, Abba Txiv, kws koj muab rua peb ntawm koj lub fwjchim rua peb kuas peb ua tau yaam kws peb yuav ua tau. Ua tsaug Yexus rua tug Ntsujplig Dlawbhuv kws ua haujlwm rua peb. Ua timkhawv rua peb paub tas Vaajtswv yog tug hlub nwg cov mivnyuas. Huv Yexus lug npe, Kuv ua tsaug hab qhuas koj. Amees.