May 13, 2024

May 13, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Vaajtswv hu peb lug ua tuabneeg zoo tsi yog hu peb lug ua pleeg ua yi. Yog leejtwg tsi kaam ua lawv le txujlug qha nua, tsi yog tug ntawd saib tsi taug tuabneeg, tabsis saib tsi taug tug Vaajtswv kws nwg pub nwg tug Ntsujplig rua mej.”— 1 Thexalaunikes- Thessalonians 4:7-8

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Qhov hu lug ua tuabneeg dlawbhuv lossis zoo yog kev yoojyim yuav rua tuabneeg tsi leeg txais tau nyob huv lub nplajteb kws yuav tau ua lubneej txawv le qhov Vaajtswv muaj qauv ua neej nyob huv nwg Txujlug.  Xataas muab rua peb kuas peb muab peb lubneej pev rua tej tuabneeg kws nyob puagcig peb, dlaag peb kuas peb dlaag peb tas peb tsi muaj kev txhum. Txawm le ntawd, tej yaam zoo le nuav peb yuav muaj pev tsi tau nrug lwm tug txug saib leejtwg txhum tshaaj leej twg. Vaajtswv lub homphaj kuas peb muaj lub sab dlawb sab zoo kws ntxuav lug ntawm Yexus tegnum, ua tau tug ncaajnceeg zoo zujzug le zoo tau nyob huv nubnuav lug ntawm tug Ntsujplig Dlawbhuv tegnum, hab txhua yaam lug ntawm Vaajtswv kev hlub.   Tseg tsi leeg paub lossis taabmeeg rua yaam tug Ntsujplig hu rua peb ua zoo ntawd yog kev tsi leeg paub Vaajtswv, tsi leeg txais nwg txuj kev hlub, hab qhov kws Yexus muab tug kheej lug  txauv rua peb txuj kev txhum. Thov kuas peb muaj sab mogmuas kuas peb ua tau peb lubneej tau le Vaajtswv xaav kuas peb ua hab kuas peb muaj lub sab nrhav Vaajtswv qhov kev hlub kws nwg muab rua peb huv Yexus Khetos.

Kev Thov Vaajtswv

Txiv, thov nov qaab peb qhov kws peb tsi leeg paub tas, peb muaj kev txhum hab qhov ntawd yuav yog yaam mob koj sab hab ua tsi tau hum koj sab. Peb caw tug Ntsujplig Dlawbhuv lug paab peb kuas peb muaj lub sab lug cuag koj huv peb lub sab ntawm koj tug Ntsujplig lug kaav peb kuas peb ua tau lubneej dlawbhuv rua koj rua txhua yaam kws koj tau ua tav sau tug Khaublig cawm kuv. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.