January 27-28, 2024

January 27-28, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Ib puas tsaav yaam kws mej ua mej tsi xob ywg ywg, hab tsi xob sis caav si tshes. Mej txhaj yuav ua tau tug tuabneeg zoo kws tsi muaj leejtwg thuam tau, hab ua tau le Vaajtswv cov mivnyuas zoo kawg nkaus kws nrug cov tuabneeg tsi ncaaj hab sab phem nyob ua ke huv nplajteb nua. Thaus mej qha Vaajtswv txujlug kws cawm tuabneeg txujsa, mej yuav tsum ci rua puab ib yaam le cov nubqub ci sau nruabntug. “— Filipis Philippians 2:14-16

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Cov Nubqub.  Peb muaj chaw vaam nyob huv qaab Vaajtswv lub fwjchim huv peb cov tuabneeg kws yog Vaajtswv tug. “Koj cov xeebntxwv yuav zoo ib yaam le cov nubqub,” Vaajtswv has rua Anplahaam tas, “ Thaus kuv pum cov nubqub, yaam dlaabtsi koj pum,  tug tuabneeg kws koj yuav tau ceevfaaj rua yog leejtwg?” Muaj lug nug.  Cov tubtxawg lawv lub nubqub qaab saab nubtuaj tuaj nrhav Yexus.  Luka muab rua peb ncu txug tas, Yexus yog lub nubqub ci sau nruabntug thaus sawvntxuv rua qhov rausntuj yuav dlhau moog.  Hab nwgnua, peb yog cov nubqub.  Vaajtswv taw txug qhovnkaaj nyob huv qhovraus sau nruabntug thoob nplawg nplajteb.  Yog le nubnua ca peb ua kuas peb ci rua lwm tug pum Vaajtswv tug dluab ci rua tuabneeg nplajteb kws nyob puagcig peb pum.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj Fwjchim, koj yog tug nthuav koj lub fwjchim puv nplajteb, nrug rua quas txheej quas vaam phom lub nubqub, txawm yog kuv pum tsi taag los kuv ua koj tsaug kws koj qhovkaaj ci moog rua qhovraus kws nyob ibcig kuv hab ca kuv qhovkaaj ci nrug koj qhovkaaj nubnua huv kuv lubneej rua txhua tug. Huv koj lub npe, lub npe Ci hab lub Nubqub Ci thaus yuav kaajntug kuv thov, Amees.