January 26, 2024

January 26, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Kuv qha rua mej has tas, mej yuav tsum ca tug Ntsujplig kaav mej lubneej, mej tsi xob ca mej lub sab kaav mej ib zag le.” — Kalatians 5:16

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

O qhovtseeb yog saib rua yaam yoojyim: yog koj yim tsi muaj dlaabtsi, yog koj yim tsi xaav ua dlaabtsi hab yuav yim fuab yuav ua rua koj ua tsi tau dlaabtsi!  Vaajtswv txujlug qha rua peb txug qhov koomplig lug ntawm tug Ntsujplig Dlawbhuv mas tseemceeb kawg nkaus rua peb. Nwg lug paab peb hab pub fwmchim rua kuas peb nyob dleb ntawm tej kev txhum kws yuav ua rua peb poob moog rua huv txuj kev txhum kws thaus kawg yuav coj peb moog ntsib kev pluj kev tuag. Ncu ntsoov tas, Vaajtswv hlub tug tuabneeg txhum, tabsis Vaajtswv ntxub txuj kev txhum kws tug tuabneeg ua. Yog le peb yuav tsum ca tug Ntsujplig Dlawbhuv kaav peb lubneej peb txhaj le yuav paub ua peb lubneej le Vaajtswv tug dlejsab.

Kev Thov Vaajtswv

Abba Txiv, Kuv ua koj tsaug rua koj tug Ntsujplig Dlawbhuv nyob rua huv kuv hab nwg nuav kuv txhaj muaj lubsab nrug koj moog. Thov pub koj tug Ntsujplig nyob rua huv kuv lubneej kuv txhaj paub ua lubneej tau lawv le koj lub sab nyam.  Huv Yexus lub npe thov kuas tug Ntsujplig lug nrug tau kuv nyob. Kuv tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.