May 24, 2024

May 24, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“[Yexus pheej has nwg cov qublug, has tas:] Yeej yuav muaj ib lub sijhawm lug txug hab nwgnuav tub lug rua cov pehawm yuav pehawm Leejtxiv saab ntsujplig hab qhovtseeb,  rua qhov ntawd txhaj yog cov pehawm kws Leejtxiv nrhav. Vaajtswv yog ntsujplig, hab cov pehawm  nwg yuav tsum pehawm huv ntsujplig hab huv qhov tseeb.”— Yauhaas John 4:23-24

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Vaajtswv nrhav tug muaj sab pehawm tag tag. Nwg nrhav tug kws nwg muaj lub sab ntev lug qhuas nwg hab txhawbqaa nwg le qhuas nwg saab ntsujplig rua ntsumplig.  Yuav kuas paab tau peb tej kws peb thov, nwg muab rua peb yog nwg tug Ntsujplig lug paab peb pehawm (Efexaus Ephesians 5:18-21Filipis Philippians 3:3Jude 20Loo-Romans 8:26-27). Qhov luj tshaaj; Peb Leejtxiv xaav kuas peb muaj sab kub lug pehawm nwg, lawv le nwg yog tug muajsa muaj nyob rua huv Vaajtswv nqai lug, nrug peb muaj lub sab nrug nwg sis raug zoo txhua lub sijhawm huv txhua nub kws peb muajsa nyob.

Kev Thov Vaajtswv

Txuj kev hlub huv Leejtxiv tug nyob Sau Ceebtsheej, ua koj tsaug rua koj tug Ntsujplig Dlawbhuv, tug nwgnuav kub sab lug thov koj nrug rua kuv lub sijhawm kuv thov Vaajtswv. Kuv lub sab kub lug rua txuj kev paub tas, koj tsi yog paub kuv xwb tabsis koj yeej xaav tau kuv kuas kuv lug cuag tau koj tim ntsej tim muag. Thov leeg txais kuv tej lug thov hab nov kuv lub sab quajnrhav koj le kuv has “Ua koj tsaug!” rua txhua yaam kws koj tau ua tav rua kuv. Huv Yexus lub npe, Kuv thov hab qhuas koj. Amees.