May 7, 2024

May 7, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Kuv yuav ua tau txhua yaam lug ntawm Yexus Khetos tug pub lub zug rua kuv.” — Filipis Philippians 4:13

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Kuv tsi paub txug koj, tabsis kuv paub kuv hlub mognyoos hab ywjsab vim rua qhov txhua yaam yoojyim kws ua rua kuv nyob huv kuv lubneej.  Tej yaam yoojyim ua rua kuv ua lubneej zoo le caumcua tsi muaj lub sijhawm ua rua kuv lug fwm Vaajtswv, qhuas hab ua nwg tsaug?  Kuv ca sab tas, tej nuav yog tej ua rua peb nyob dleb ntawm Vaajtswv zujzug. Kuv tau cog lug yuav ua tej nuav. Kuv xaav kuas kuv ua tau zoo le Paulus hab nyob tau zoo kaajsab lug tsi muaj kev txhuv, sawv tau khov khov lug ntawd Yexus Khetos kev paab — tuabyaam nkaus le thaus nwg raug txim hab raug txwv tsi pub nwg cov phoojywg lam tej kws Paulus tau raug.

Kev Thov Vaajtswv

O Vaajtswv, kuv lubzug yuav pluj moog hab kuv kev ntseeg yuav tsi muaj yog tsi muaj koj. Ua tsaug rua koj, kuv yuav tsi muaj kev txhawjntshais lossis poobsab txug tej nuav vim koj kev hlub, koj tug Ntsujplig, hab koj tug Tub.  Yexus yog kuv lub zug hab paab kuv thaus muaj xwmtxheem. Kuv ntseeg tas, koj yuav tsi tso kuv tseg ibzag le. Ua koj tsaug, huv Yexus lub npe. Amees.