May 6, 2024

May 6, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Peb ntseeg tau has tas, Yexus tau tuag hab tau sawv huv qhovtuag rov qaab lug lawm. Yog le ntawd peb ntseeg has tas, Vaajtswv yuav coj cov ntseeg kws tuag lawm nrug Yexus lug hab. “— 1 Thexalaunikes – Thessalonians 4:14

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Ibyaam txaus ntshai sau ntoo Khaublig, nwg yog qhov xaus huv ibtshooj ntawv ntawm Yexus zaaj.  Yexus tuag hab ces sawv rov lug dlua. Peb ntseeg ob yaam vim Yexus sawv rov muajsa:

1.     Ntawd Yexus rov lug nrug lub fwjchim koobmeej muaj yeej nrug cov tuabneeg kws ntseeg nwg.

2.    Ntawd peb cov kws tub raugzug kws hlub hab ntseeg Yexus yuav cajsa dlua.

Obqhov nuav muaj tseeb rua peb, cov phoojywg huv Yexus, kuv xaav kuas koj ca sab rua yaam pegsuab tas, txawm yog peb caj peb tuag los yuav tsi muaj ibyaam dlaabtsi yuav quas tau peb nub Yexus rov lug ntawd.

Kev Thov Vaajtswv

Txiv tug Dlawbhuv hab Meejmom Sab, ua tsaug rua koj tau tsaa Yexus sawv huv txuj kev tuag rov lug kuas peb ruaj sab tau rua koj tas, peb yuav tau txujsa ibtxhis nrug koj hab nrug txhua tug kws ntseeg koj taabmeeg ntawm Yexus xubndlag.  Peb tog quasntsoov nub Yexus rov lug nrug fwjchim nrug cov timtswv ceebtsheej kuas peb muaj yeej hab yuav tau nrug Yexus hab nrug cov kws ntseeg koj moog ua ke rua sau ceebtsheej. Ua koj tsaug, kuv Txiv. Rua txuj kev muaj yeej kws peb muaj nyob huv Yexus. Amees.