March 21, 2023

March 21, 2023

Nubnuav Kev Thov Vaajtswv  

 

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yaam dlaabtsi ua rua mej sis ntaus sis tua, hab ua rua mej sis caav sis tshes? Tsi yog mej lub sab phem ua rua mej ua le ntawd los? 2Mej xaav yuav yaam u yam nuav tabsis tsi tau, mej txawm yuav tua luas povtseg. Mej ntshaw luas tug tabsis tsi tau, mej txawm sis caav sis tshes, sis ntaus sis tua. Mej tsi muaj tej kws mej xaav yuav rua qhov mej tsi thov Vaajtswv. Thaus mej thov mej tsi tau rua qhov mej lub sab phem, tej kws mej thov ntawd mej yuav coj moog siv lawv le mej lub sab nyam xwb. Cov nam tuabneeg ntxeev sab es, mej tsi paub has tas, cov tuabneeg kws ua le tuabneeg nplajteb ua, cov ntawd yog Vaajtswv cov yeebncuab. Yog le ntawd tug kws ua le tuabneeg nplajteb ua, tug ntawd txhobtxwm ua yeebncuab rua Vaajtswv..”(Yakaunpaus James 4:1-4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Qeezag peb kev thov Vaajtswv ywjfaab ywjfwm tsi ca Vaajtswv nyob rua huv plawv.  Ntawm yog ib qhov kws ua rua Vaajtswv tsi teb peb tej lug thov.  Tabsis peb tsi paub tas, Vaajtswv xaav kuas peb thov lecaag txhaj zoo? Ntau ntau zag, peb thov Vaajtswv rua yaam kws yog nplajteb le, yog peb thov le ntawd kuj yog yaam peb thov es Vaajtswv yuav tsi teb rua qhov Vaajtswv paub tas, yaam ntawd yog Vaajtswv muab nwg kuj yuav tsi zoo rua peb hab yuav coj peb txaav dleb ntawm Vaajtswv.

Thaus koj thov Vaajtswv rua ibyaam ibqhov dlaabtsi hab noog zoo le yaam ntawd tsi tau, rov nug tugkheej le nuav tas, Kuv txuj kev thov puas dlawbhuv? Kuv puas muaj lub sab dlawbpaug yuav siv yaam ntawd moog rua qhov zoo, nrhav thov yaam kws hum Vaajtswv tug dlejsab? Hab tej zag Vaajtswv yuav teb, txawm le ntawd los tsi xob ywg Vaajtswv rua tej yaam kws koj thov los Vaajtswv tsi teb koj rua yaam koj thov nwg.

·  Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm kws koj tsuas thov yaam zoo rua koj tugkheej xwb?

·  Koj puas yuav pum yaam kws koj muaj lub sab kubluj nhrav thov Vaajtswv nyob huv koj lub sab rua tej yaam kws Vaajtswv yuav teb koj?

XYUM UA TEJNUAV

Nyeem Nkauj Qhuas Vaajtswv 51:10. Siv sijhawm thov Vaajtswv hab nug Vaajtswv txug yaam kws koj thov ywjsab.