Screen Shot 2018-04-07 at 3.22.56 PM.png

Womens' Ministry Mission

To unite, equip, and encourage Hmong Baptist women to actively spread the Good News, fulfill missions, and live a Christ-like life


Tus niamtsev uas tuaj nqa dej tom lub qhovdej yog ib tug niamtsev uas muaj kev nyuajsiab thiab tsis tau paub Tswv Yexus. Thaum nws tuaj ntsib YeXus tom lub qhovdej, YeXus hais rau nws tias “Txhua tus uas haus lub qhovdej no yeej yuav rov nqhis dua. Tiamsi txhua tus uas haus cov dej uas kuv yuav pub rau lawv, lawv yuav tsis nqhis ib zaug li lawm, rau qhov cov dej uas kuv pub rau lawv yuav txhawv hauv lawv lub siab thiab yuav cawm lawv txojsia mus ib txhis.” (Yauhas 4: 13-14) Vim nws hnov YeXus cov lus, nws thiaj li mus qhia rau ib tsoom sawvdaws hauv zos thiab caw lawv mus mloog YeXus uas yog tus Mexiyas tej lus qhia. Twb yog vim li ntawd, ntau leej thiaj li los cuag, los paub thiab los ntseeg Yexus. Lub xyoo 2018 no, peb cov niamtsev yuav tsum xyaum tshaj TxojMoo Zoo li tus niamtsev no . Thov caw sawvdaws mus qhia txog cov dej uas haus tsis nqhis ntxiv dua rau lwm leej lwm tus tau mloog. Thov kom VajTswv nrog nraim nej.


Ministry In Action:

  • Monthly Bible Study with the 5 Regional Leaders and their teams
  • Monthly meetings with the 5 Regional Leaders
  • Church visits to fellowship with Baptist sisters
  • Taking Prayer Requests, Praying for Home & International Missions
  • Providing support and resources for Women Ministry for all churches