Tag: giving

 • Home Missions Giving

  Home Missions Giving

  The month of April and October, we will be doing an offering for “HOME MISSIONS GIVING” as we had proposed at the annual meeting at First Hmong Baptist Church in Denver, Colorado last year. This offering giving, we do 2 times a year. Pray Pray regularly for your Hmong Baptist National Associations missionariesin your state…

 • Cooperative Giving

  Cooperative Giving

  The CP-Cooperative Giving is the regular giving to operate the Administration. If you have any question please let us know.

 • HBNA Donor Tree

  HBNA Donor Tree

  HBNA will install a donor tree at the HBNA office in which the names of each individual, church and/or organization with any one-time contribution of $500.00 or more for renovation project will be engraved on leaves on the donor tree. Submit Your Name to be Recognized →

 • Joshua Fund

  Joshua Fund

  Lub zemmuag npaj tseg yog cobqhia cov thawjcoj, tsim tsam pawgntseeg tshiab, coj neeg los ntseeg, thiab pab cov pawgntseeg kom lawv loj hlob rau Vajtswv lub tebchaws. Tus saib sab kev mus txawv tebchaws kev tauskev, kev nojhaus thiab chaw so. Pab kev koomtes ua dejnum rau cov Hmoob nyob Cobtsibteb, Thaibteb, Lostsuasteb, thiab…