Tag: conference

  • HBNA Women’s Ministry

    HBNA Women’s Ministry

    Nyob zoo rau peb cov ntseeg txhua tus, Nov yog daim ntawv qhia, thiab caw txhua tus niam Xh, niamtsev, cov hluas txhua tus tuaj koom. Ob xyoo peb mam ua ib zaug xwb. Npajsiab tuaj peb sib ntsib nawb. Thov muab share rau nej cov niamtsev thiab pawgntseeg kom txhua tus paub txog. Mus…

  • HBNA National Annual Meeting Conference

    HBNA National Annual Meeting Conference

    September 27-30, 2023 Pastoral, Men’s, Women’s, and Youth Conference will take place Wed., Sept. 27th in the evening, 4pm into Thurs. Sept. 28th. See Ministry Flyers for details on their conferences. HBNA Business meeting will take place on Friday, Sept. 29th into Saturday, Sept. 30th. Ministry and Financial Reports on furthering the Kingdom of God.…