HYMNS

Txhua zaj nkauj uas kuv tso rau no, nej download thiab coj mus hu qhuas peb tus Tswv Yexus laib. Thiab nej muab rau lwm tus coj mus hu los tau tiamsis thov nej tsis txhob coj mus kaw muag xwb.

Kuv ua Vajtswv tsaug uas Nws hlub thiab pub qhov gift music no rau kuv. Kuv zoo siab muab qhov gift music no pab rau peb cov ntseeg uas tsis paub music tau siv.

Thov peb txhua tus kub siab thiab mob siab mus coj cov tsis tau los ntseeg los ntseeg! Thov Vajtswv foom koobhmoov rau koj, koj tsev neeg thiab koj pawg ntseeg.

Kl. Nyiaj Ntxawg Vaj
First Hmong Baptist Church, Coon Rapids, MN