Bible Devotion Old

Vajtswv Txojlus Txhua Hnub

MARCH 17, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Peb tub muaj puab cov ntawd ua timkhawv tiv peb tav lawm. Yog le ntawd, peb yuav tsum muab txhua yaam kws thaiv peb kev, hab tej kev txhum kws khi peb povtseg. Peb ca le siazug sistw dlha ncaajnraim moog kuas txug qhovkawg. Peb yuav tsum saib ntsoov Yexus tug kws yog peb lub hauvpaug kev ntseeg, hab tug kws ua kuas peb kev ntseeg tav. Thaus puab muab nwg ntsa rua sau ntoo khaublig, nwg ua sab ntev nyaj tej kev txomnyem ntawd. Nwg tsi suav has tas, qhov kws nwg tuag sau ntoo khaublig ua rua nwg poob ntsejmuag rua qhov nwg paub has tas, thaus dlhau kev txomnyem lawm tomqaab ntawd nwg yuav zoo sab kawg le. Nwgnua nwg tub moog nybo ntawm Vaajtswv lub zwmtxwv saab xis lawm..” (Henplais Hebrews 12:1-2)

XAAV TXUG TEJNUAV

Kev sis tw dlha, tug dlha yeej tsi tig saib rovqaab hab saib lwm tug.  Tug sis tw dlhua yog has tas, nwg tig saib qaab lossis saib lwm tug yuav ua rua nwg poobqaab tsi moog txug tugnrim. Tuabyaam le ntawd, koj yuav tau qheb qhovmuag tsom ntsoov rua tom tug nrim kawg.  Yexus muab koj tso rua kuas koj lub qhovmuag toontsoov rua tug nrim. Nwg yog tug nrim rua koj. Nwg yuav tsi yog koj muaj lubzug luj huv Vaajtswv kws koj yuav tsum muaj, nwg yog kev ntseeg huv Vaajtswv lub zug rua koj. Koj yuav tsum vaamkhom huv koj kev ntseeg kuas koj moog txug tug nrim. Nwg yuav txhawb koj lubzug kuas koj dlha. Hab nwg yog tug nrim kws koj dlha moog rua.  Yog thaus koj pum Yexus, koj yuav totaub Yexus, hab koj yuav dlha moog kuas txug tug nrim tomkawg.

Pis le has tas koj xaav hlaa tug choj luj moog rua saab tim hab koj taabtom sawv rua ibsaab, tshai tas tsaam tug choj tsi khov txaus rua koj taug moog sau. Ces kuv txawm ntseeg kuv tug kheej tas tug coj tsi khov rua kuv moog sau. Kuv txawm ca le vaam khom kuv kev ntseeg lossis kuv txawm tsi ca sab rua tug choj ntawd yuav khov txaus kuv taug moog sau.  Dlua le yog kuv pum muaj tsheb hab tuabneeg coob moog sau tug choj.  Thaus kuv saib rua tug choj, kev ntseeg yog qhov ua rua kuv ruajsab hab totaub tas, tug choj nwg khov tshaaj le qhov kuv xaav. Kev ntseeg yog yaam ua rua yug pum hab totaub Yexus Khetos.   

·  Yaam kws ua rua koj paub txug Yexus yog leejtwg? Yaam ntawd yuav hloov koj kev phoojywg nrug Nwg tau lecaag?

·  Thaus lub sijhawm twg koj muaj teebmeem es ua rua koj tsi pum txug lub homphaj nrug Yexus moog huv Yexus?

XYUM UA TEJNUAV

Sau ib yaam kws ua rua koj muaj kev ca sab es rua koj nrhav tau yaam ntawd thaus koj tsom moog rua huv Yexus.

MARCH 16, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tub yog vim peb ntseeg peb txhaj totaub has tas, thaus Vaajtswv tsim ntuj tsim teb Vaajtswv has kuas muaj, txawm ca le muaj. Yog le ntawd tej kws peb qhov muag pum yeej lug ntawm tej kws peb qhov muag tsi pum lug.”(Henplais Hebrews 11:3)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas paub huv Vaajtswv yeej tsi qha txug tas Vaajtswv muaj lug tau lecaag; qhov Vaajtswv muaj tau le caag ntawd tsi muaj kev sibcaam?  Vaajtswv yeej ibtxwm nyob le ntawd. Vaajtswv tsuas yog ca le ntseeg.

Koj puas tau muaj leejtwg tuaj hab nug koj, “Koj puas muaj puavpheej tas tsuas muaj tuabtug Vaajtswv?” Thaus puab nug kuv, Kuv has tas, “Tsi Muaj” Ces kuv has tas, “Koj puas muj puavpheej tas tsi muaj Vaajtswv?” Hab yog puab has lug tseeb, puab yuav teb tas tsi muaj.  Txawm peb yuav muaj povthawj hab tsi muaj povthawj txug Vaajtswv los muaj sau ca tas,  “Koj ca le ntseeg.  Koj yuav tsum yog tug ntseeg.” Kuv has tas, Koj ua koj lubneej kws muaj kev ntseeg. Kuv ntseeg tas yeej muaj Vaajtswv; Koj yuav tsi ntseeg tas yeej tsi muaj Vaajtswv.  Puab yuav tsi leeg paub huv puab kev ntseeg tas tsi muaj Vaajtswv.   Yog lub nplajteb nuav yuav nrhav tas muaj Vaajtswv tau lecaag, nwg yuav zoo tuabyaam nkaus le muab lub piano nrhuav taag los koj tsi pum tas muaj zaaj nkauj nyob qhovtwg. Txawm yog koj ua le ntawd koj yeej tsi pub.

Txawm yog tsi txaus ntseeg tas, muaj Vaajtswv los nwg yeej muaj Vaajtswv tsuas yog koj teebmeem huv koj lub nplawv tsi ntseeg xwb.  Nuav tsi tau qha has tas, peb tsi muaj povthawj tes tsi muaj Vaajtswv le peb has tas muaj Vaajtswv. yog koj tsuas saib tej kws muaj nyob huv lub nplajteb, koj saib tug twg yog tug Tsim. Ntawd yog povthawj, tabsis tsi muaj qhov ua rua peb pum tas ntawd yog Vaajtswv. Peb kev ntseeg yog lub hauvpaug povthawj hab coj peb pum tas ntawd yog povthawj.  Kev ntseeg yog yaam peb yuav tau muaj huv, huv peb saab ntsujplig kev txawjntse.  Huv kev ntseeg ua rua koj totaub tas yeej muaj Vaajtswv tag tag.

  • Koj lub neej hloov tau lecaag kuas lujhlub huv koj kev ntseeg Yexus?
  • Huv koj lubneej yaam dlaabtsi ua teebmeem rua koj kev ntseeg Vaajtswv?

XYUM UA TEJNUAV

Muaj lub sab dlawbpaug rua tej yaam koj muaj teebmeem txug koj kev ntseeg. Thov Vaajtswv paab kuas koj kev ntseeg lujhlub ntawd yaam ntawd.

MARCH 15, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Philaj nug puab has tas, Yog le ntawd mej yuav kuas kuv ua le caag rua Yexus, tug kws suavdlawg hu has tas, tug Mexiyas? puab teb has tas, Coj nwg moog ntsa rua sau ntoo khaublig. Tabsis Philaj nug puab has tas, Nwg ua txhum dlaabtsi? Puab haj yam has nrov has tas, Coj nwg moog ntsa rua sau ntoo khaublig. Thaus Philaj pum has tas, cov pejxeem yeej yuav ntxhuv xwb, nwg paab tsig tau Yexus lawm. Nwg txawm muab dlej lug ntxuav nwg txhais teg taabmeeg suavdlawg. Nwg has tas, Lub txim kws nej tua tug tuabneeg nua kuv tsi kaam ris, mej ris mej. Cov pejxeem puavleej teb has tas, Lub txim kws peb tua tug nua ca peb hab peb cov mivnyuas ris los mas. Philaj txawm tso Npalanpas rua puab, nwg kuas cov tubrog muab Yexus nplawm. Tomqaab ntawd, nwg muab Yexus cob rua puab coj moog ntsa rua sau ntoo khaublig.” (Mathais Matthew 27:22-26)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Nwg tsi txaus rua kws yuav muab koj lub kausmom rua Yexus; koj yuav tsum nyohau txhus koj lub hauvcaug. Nwg tsi txaus rua kuas koj has tas, “kuv nrhav tsi pum ib qhov txhum huv Nwg,” hab xaav tas, koj yuav tsi tsimnyog raug txujcai ua le nuav.

Yaam kws Philaj tsi pum tas nwg ua txhum, tabis nwg xaav kuas lub tebchaws nyob sis humxeeb. Nwg txhaj xaav has tas, ca nwg muab dlej lug ntxuav teg kuas nwg tsi muaj ib qhov kev txhum nrug puab.

Yaam ua rua nwg xaav yog, “Kuv ntxuav kuv txhais teg kuas qha tas nwg tsi muaj kev txhum. Kuv tsi tau has tas, nwg tsi tau ua txhum, Nwg yog mej kev txavtxim sab. Kuv tuaj nruabnraab tsi tuaj leejtwg tog!”  Koj yuav yog tug nyob nruabnraab txug Yexus tsi tau. Thaus Philaj has tas, “Kuv tuaj nruabnraab. Kuv tsi nrug mej txavtxim sab qhov mej ua” ntawd yog ib qhov phem kawg kws Philaj txavtxim sab ua. Rua qhov yaam nwg tsi txavtxim sab yog yaam nwg ua sab. Yexus has tas, “Tug kws nwg tsi nrug kuv tub yog nwg tawmtsaam Kuv” (Mathais 12:30).

Txawm yuav huv dlej havntxwv puv nkaus los tub tsi txaus yuav lug ntxuav tau Philaj txhais teg kws ua txhum kuas huv.  Philaj yuav raug txim thaus nwg tso cai rua Yexus rua puab rau txim.  Koj yuav ua tug nyob nruabnraab kws khuamsab dlhuas rua Tswv Yexus Khetos. Yog koj ua le ntawd qhov koj nyob nruabnraab ntawd tub ua rua koj txawmtsaam Nwg.

  • Koj puas tau raug kev sim sab le caag kuas nyob nruabnraab rua kev txavtxim sab? Vim le caag los yog vim tug dlaabtsi?
  • Koj puas paub leejtwg yog tug nyob nruabnraab rua kev txavtxim sab txug Yexus? Koj yuav thov Vaajtswv lossis txhawb tug ntawd thaus nwg txavtxim sab le ntawd?

XYUM UA TEJNUAV

Siv sijhawm thov Vaajtswv rua ibtug kws koj hlub los tug nyob ze koj es nwg yog tug xaav ca kuas nwg nyob nruabnraab huv nwg txuj kev ntseeg.  Nug thov Vaajtswv qha koj kuas koj qha tau Yexus kev hlub nrug tug ntawd.

MARCH 14, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Vim mej yog Vaajtswv cov mivnyuas kws Vaajtswv hlub, mej yuav tsum xyum coj mej lub neej lawv le Vaajtswv tug yaamntxwv. Mej yuav tsum muaj lub sab hlub txhua yaam tsaav ib yaam le Yexus Khetos hlub peb, hab nwg muab nwg txujsa lug theej peb lub txhoj. Qhov ntawd zoo yaam nkaus le tej qhovtxhua chaw tswqaab, hab tej tsaj kws tuabneeg tua hlawv hum Vaajtswv sab pub rua Vaajtswv.”(Efwxaus Ephesians 5:1-2)

 

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv Leejtxiv has lecaag txug Yexus yog leejtwg? Nwg has tas, “Tug nua yog kuv tug Tub kws kuv hlub, nwg ua hum kuv sab.” (Mathais 3:17). Vaajtswv Leejtxiv qha peb txug Yexus lug ntawm Nwg tegnum. Thaus lub sijhawm tsa Yexus rua sau ntoo khaublig hab ca nwg tuag, nyob huv qhovntxaa raus ntuj nti, puab has tas, “Tsimnyog nwg raug lubtxim tuag!  Muab Nwg ntsa!” Vaajtswv tug Muaj Fwjchim tsi leegpaub nwg kev txavtxim hab tsaa Nwg sawv huv qhovtuag. Nwg yog tug qha tas yog Vaajtswv Leejtub nrug lub fwjchim ntawm txuj kev sawv rov muajsa ntawm kev tuag lug. (saib Loo 1:4.)

Kuv tau ntseeg tas nuav yog txujmoo zoo hab ua neej nyob rua huv txujmoo zoo nuav. Koj Nes?  Thawj cov timthawj ntseeg le ntawd. Puab coobtug tub tuag rua puab txujkev ntseeg. tseeb lossis dlaag; tug puav yuav tuag vim ib lus dlaag.  Txivneej dlaag kuas puab tsi xob ntsib teebmeem, tsi yog moog rua teebmeem.

Taamtsim nuav yog lub sijhawm koj yuav tau lug feeb txug tas, koj yuav ua lecaag txhaj nrug tau Yexus.  Koj yuav qhuas Nwg los Ntsa Nwg? Koj leeg paub Nwg los ntxeev sab rua Nwg?  Koj puas leeg txais yuav Nwg los tsi leeg paub Nwg?  Koj yuav txavtxim, hab koj yuav nyob zoo lecaag rua tej timkhawv kws koj txavtxim sab. Koj yuav tsi ntxuav koj txhais teg ib yaam le Philaj ua, hab koj yuav ua tug nyob nruabnraab.

·  Koj yuav ua lubneej nyob zoo lecaag rua Txujmoo zoo txug Yexus?

·  Koj yuav leeg paug Yexus nyob huv koj lubneej txhua nub tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Xaa txug hab sau cig txug yuav ua lubneej lujhlub tau rua huv txujkev paub Yexus tej nub tau lecaag.

MARCH 13, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog le ntawd txujsa kws nwgnua kuv muaj tsi yog kuv txuj, tabsis yog Yexus Khetos txuj. Qhov kws nwgnua kuv muaj txujsa nyob tub yog vim kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab nwg txujsa txhiv kuv.” (Kalatias Galatians 2:20)”

XAAV TXUG TEJNUAV

Qauv ntawm kev ua tshoob. Lug coglug has tas. Muab Lub ncuav qaabzib txav. Tub hab Sab nyob rua tsheb. Obtug tsaav tsheb tawm. Sab saib ntsoov rua Tub hab has, “Tub, koj puas yuav coj kuv moog tsev?” Nwg teb, “Sab, kuv yuav tsi coj koj moog tsev. Kuv yuav coj kuas ib moog cig saib lubhlis. Hab tomqaab ntawd kuv yuav coj koj moog tsev.”  Sab teb, “tsi,” Tub, Kuv tsi yog has txug moog tsev. Kuv has txug kuv lub tsev. Kuv xaav kuas koj coj kuv rov qaab moog tom kuv nam tsev. Kuv zoo sab kws koj yog tug tug quasyawg, Kuv paub tas, koj hlub kuv, hab Kuv xaav qha koj paub tas, kuv muaj lub sab dlawbpaub ua koj tug quaspuj. Kuv tuav saib koj thaus lub limtam xaus, hab yog thaus kuv muaj mob lossis xaav tau kev paab ibyaam ib qhov twg, tabsis Tub, Kuv yuav taabtom yuav rov qaab moog rua kuv lubneej qub.”

Ntswv yuav tsi yog ibqhov tsi tshuam zoo noog, puas yog? Koj puas tau nov dlua le lug ntawm ibleeg ibtug twg has tas, “Nwgnua, Tswv Yexus, Kuv ntseeg ibyaam le koj yog kuv tug Cawmseej. Ua koj tsaug.  Ua le ntawd tav lawm. Nwgnuav kuv rov qaab moog ua le kuv lubneej qub.   Oh, yog, tug Tswv, kuv yuav tuaj hab saib koj ib ob zag thaus lub limtam xaus. Hab tug Tswv yog koj xaav tau ibyaam ibqhov dlaabtsi lossis Kuv muaj mob muaj nkeeg, Kuv le hu koj?”  Ntawd puas yuav yog ib txujkev ntseeg zoo le kws tsuas yog ua tav moog nyob Ntujtawg.  Tuabneeg yeej tsi tshuam leeg txim tas Yexus Khetos yog tug Tswv hab yog Vaajtswv.

·  Koj puas ncu txug hab muab koj tug kheej txu fwjchim rua Yexus Khetos tas nwg yog tug Tswv kaav koj? Koj puas tau hloov koj lubneej?

·  Yaam dlaabtsi kws nyob huv koj lubneej qub es tseem pheej tuav koj ca?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug ib tug tuabneeg kws koj paub tas nwg lub neej tub hloov lawm lug ntawm Khetos. Thov kuas tug ntawd lug ua povthawj txug nwg tugkheej rua lwm tug.

MARCH 12, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, kuv kubsab lug thov Vaajtswv coj kuv haivneeg kuas puab dlim puab tej kev txhum.  Kuv paub tseeb has tas, puab yog cov kws muab sab npuab Vaajtswv. Txawm yog le ntawd los, puab tsi paub qhovtseeb. Puab tsi totaub Vaajtswv ua le caag coj tau tuabneeg lug nrug Vaajtswv sis raug zoo,  puab txhaj le teeb ib txugkev rua puab taug. Puab tsi kaam ua lawv le Vaajtswv has kuas puab tau nrug Vaajtswv sis raug zoo. Yexus Khetos ua rua Mauxes txuj kevcai xaus lawm, kuas txhua tug ntseeg tau nrug Vaajtswv sis raug zoo. (Loo Romans 10:1-4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Xaav txug tug tuabneeg koj hlub tshaajpawg.  Yog lecaag koj txhaj xaav hlub nwg tshaaj? Koj yuav ua dlaabtsi rua tug kws koj hlub tshaaj ntawd?  Yaam kws koj xaav ua rua nwg yog yaam tseemceeb rua qhov ntawd yog muaj txajntsig. Pev le tas, cov ua nam ua txiv koj puas xaav kuas koj cov mivnyuas muaj kev txawjntse? Ntawd puas yog yaam kws koj xaav kuas puab tau? Ntawd puas yog yaam koj xaav tau, koj yuav tau ntxiv koj kev xaav kuas yeej yaam tsi xaav txug qhov koj xaav tau ntawd. Txhua yaam. Koj yuav tsi kaavlam nyob ntawm koj cov mivnyuas. Tabsis nwgnuav koj yuav nrhav kev paab kuas puas nkaagsab tas yaam ntawd tsuas yog yaam kws koj xaav tau, tabsis tug kws tau yog tug mivnyuas. Zoo tuabyaam nkaus le ntawd koj xaav tau kuas txhua tug mivnyuas dlim ntawm Vaajtswv kev txajtxim tabsis qhovtseeb puab yog cov yuav tau dlim ntawm kev txavtxim. Nuav puas yog koj lub plawv xaav txug. Nuav puas yog koj qhov npausuav txug, txhua yaam nuav puas ua koj ua tau koj lubneej moog rua sau Ceebtsheej dlua le moog ntujtawg.

Koj pum, Yexus tsi yog lug le ib tug tuabneeg qajtawv, tsi zoo le tug tub txawjntse, tsi zoo le tug tub laagluam, tsi zoo le tug tub dlha num, Yexus lug le tug cawmseej rua qhov tuabneeg yaam xaav tau tshaaj tes yog kev cawmdlim.  Yog le yaam koj xaav tau tshaaj rua tug koj hlub tes yog kev cawm dlim.

·  Leejtwg yog tug tuabneeg koj hlub tshaaj?

·  Yaam kws koj xaav kuas tug tuabneeg koj hlub tau ntawd yog dlaabtsi?

XYUM UA TEJNUAV

Saib txug yaam kws koj pum txug tas, yaam koj xaav tau tshaaj rua tug koj hlub ntawd puas yog kuas paub Yexus Khetos.

MARCH 11, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Thaus cov Falixais nov suavdlawg has le ntawd puab txawm has tas, Nwg ntab tau dlaab tawm tub yog vim Npexenpus kws yog dlaab tug thawj pub fwjchim rua nwg. Yexus yeej paub tej kws puab xaav, nwg txhaj has rua puab has tas, Lub tebchaws kws muaj tuabneeg tawg ua ob peb paab, hab cov ntawd sis ntaus sis tua, lub tebchaws ntawd yuav lamsim moog. Lub nroog lossis tsevneeg kws tawg ua ob peb paab, hab puab sis ntaus sis tua, puab yeej yuav tawg moog taag. Yog le ntawd yog cov tuabneeg kws ntxwgnyoog kaav, puab sis ntaus sis tua, ces ib yaam le puab tub tawg ua ob peb paab lawm, tsi ntev puab yuav tawg moog taag. Mej has tas, Npexenpus pub fwjchim rua kuv, kuv txhaj ntab tau dlaab. Yog le ntawd leejtwg pub fwjchim rua mej cov thwjtim ntab dlaab? Mej cov thwjtim kws txawj ntab dlaab tub ua rua mej paub has tas, mej xaav yuamkev lawm. Tsi yog le mej has, Vaajtswv tug Ntsujplig pub fwjchim rua kuv, kuv txhaj ntab tau dlaab. Qhov ntawd ua rua mej paub tseeb has tas, tub txug lub sijhawm Vaajtswv lug kaav mej lawm.’”(Mathais Matthew 12:24-28)

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ib tug txivneej txobthuam Vaajtswv hab has tas,  “Tsi muaj Vaajtswv.” Nwg txobthuam Yexus Khetos hab has tas, “Nwg yog ibtug cev Vaajtswv lug cuav lossis tug tuabneeg dlaag.” Tabsis thaus Vaajtswv Ntsujplig Dlawbhuv lug, Nwg tshuavtshem tej yaam zoo le nuav.

Vaajtswv tug Ntsujplig Dlawbhuv tshem qhov kev rausntuj. Nwg qheb tuabneeg lub qhovmuab saab ntsujplig kuas pum hab totaub. Cov Falaxais yuav tseg tsi ua txhum lug tawmtsaam; puab yog cov ua txhum tawmtsaam qhov kaaj. Thaus lub sijhawm Yexus ntsa sau ntoo khaublig,  Nwg tau has rua cov kws tsimtxom Nwg,  “Txiv, zaam txim rua puab. Puab tsi paub tas puab ua dlaabtsi.” Tabsis cov txivneej nuav paub tas ua dlaabtsi.

Leejtxiv tegnum yog kaav lub qaabntuj.  Leejtub tegnum koom nrug Leejtxiv, yog lug cawm. Tabsis Ntsujplig Dlawbhuv tegnum yog lug qheb peb lub qhovmuag kuas pum qhov pumkev hab paab peb kuas totaub Koj nubnua.”  Tug Ntsujplig Dlawbhuv qheb kev nkaagsab. Thaus quasyawg hab quaspuj sawv ntawd Vaajtswv xubndlag txavtxim, peb yuav tsi raug txavtxim rua yaam puab ua lawm tabsis ntawm qhov kaaj kws puab tsi leeg paub.

·  Koj puas thov Vaajtswv rua tug Ntsujplig Dlawbhuv kuas qheb koj lub qhovmuag?  Tej kws yuav ua rua koj paub tej kws Vaajtswv teb koj tej lug thov yog dlaabtsi?

·  Yaam dlaabtsi twg huv koj lubneej kws koj yuav tau ca tug Ntsujplig Dlawbhuv qheb koj lub qhovmuag?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej yaam kws koj xaav tau Vaajtswv taws txuj haukev hab thov kuas tug Ntsujplig Dlawbhuv qheb koj lub qhovmuag txug yaam kws koj ua ntawd.

MARCH 10, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej tsi xob khaws nyajtxag hab qhovtxhua chaw ca rua huv nplajteb nua, rua qhov huv nplajteb nua muaj npauj, hab xeb noj tau, hab tubsaab nyag tau. Tabsis mej ca le khaws tej kws muaj nujnqes ca rua sau Ceebtseej. Nyob sau tsi muaj npauj, tsi muaj xeb noj, hab tsi muaj tubsaab nyag. Tej yaam muaj nqes kws yog mej tug nyob qhovtwg, mej lub sab yeej nyob qhov ntawd.” (Mathais Matthew 6:19-21)

XAAV TXUG TEJNUAV

Ib qhov peb paub txug txujsa tomqab tuag yog muaj nyob huv Vaajtswv Txujlug qha hab Yexus tau has tseg.   Taamsim nuav ibqhov kws peb paub tas muaj kev tuag tsi yog ibyaam kws yuav ca le xaus lawm xwb. Kev tuag tsi yog kev puamtsuaj. Nwg tseem muaj txujsa tomqaab tuag. “Koj paub tau tej nuav lecaag? Rua qhov Yexus qha txug.  Koj tug plig yuav muaj nyob txawm yog lub nub lub hlis hab tej nubqub yuav tsi ci lawm los txujsa yuav nyob moog ibtxhis. Hab txawm yog tej qhovntxaas lossis roob tojntxaas los yuav quas tsi tau kuas koj tuag es tsi xob pub Yexus yog le ntawd, koj txujsa muaj nwgnuav yuav yog yaam kws yuav nyob txuas moog rua txujsa kws yuav muaj nyob moog ntxiv.

·  Koj kawm paub txujsa tomqaab tuag lawm yuav zoo lecaag?

·  Koj yuav hloov tau koj lubneej taamsim nuav kuas koj ua lubneej kws yuav txuas moog rua txujsa ntawm koj lubneej tomntej tau lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej yaam txawv kws koj yuav tuav ua tau puavpheej, yaam ntawd puas yuav txawj pluj hab yaam dlaabtsi kws yuav nyob moog ibtxhab ibtxhis sau Ceebtsheej.

MARCH 9, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov tuabneeg kws muaj lub sab dlawb, sab zoo, puab saib yaam twg los puavleej yog yaam zoo. Tabsis cov tuabneeg sab phem hab tsi ntseeg, tej kws puab saib tsi muaj ib yaam twg kws puab has tas, yog yaam zoo, rua qhov puab lub sab hab tej kws puab xaav huv puab lub sab yeej phem. Puab has tas, puab yog cov paub Vaajtswv, tabsis puab lub neej tsi ua rua tuabneeg pum has tas, puab yog cov paub Vaajtswv.  Puab yog tuabneeg sab phem hab tsi noog leejtwg lug, tsi zoo siv puab ua ib yaam haujlwm tseemceeb twg hlo le.” (Titus 1:15-16)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas tau nov ibtug twg has tas, “Kuv tsi xaav ua tug ntseeg rua qhov nyob rua huv lub tuamtsev vim muaj cov tuabneeg ntsejmuag ncaaj sab nkhaus”? Ntawd yog ib qhov txhum kws kuv has le ntawd. Yog peb tsuas hov moog saib txug qee tug ntseeg yeej tau ua zoo le ntawd tag, Yudas uas yog Yexus Khetos ibtug thwjtim yog tug tau ua le ntawd.

Muaj qee lub qai yeej lwv, tabsis peb tseem muab cov tsi lwj lug kibnoj. Muaj ib cov nyaj yog nyaj cuav, yog koj pum ibdlaim cuav lawm koj yuav ca le muab taagnrhov koj cov nyaj moog pobtseg lov. Kuv tsuas has tas, ua caag tseem tau ib dlaim cuav lawm hab peb yuav tsi  has tas, txhua dlaim puavleej yog nyaj cuav huv tuabsi. Koj paub tshaaj qhov ntawd. Peb paub tas, tug tuabneeg ntsejmuag ncaaj sab nkhaus yeej tsi zoo lawm tag. Tabsis. Huv Yexus cov thwjtim Yexus has tas, tsi yog kuv xaiv mej txhua tug huv tuabsi lov, ua caag ibtug tseem rov taw tuamntuj, lus lug ntawd tsi tau txhais has tas, txhua tug thwjtim tsi zoo taagnrho.

Thaus koj has tas nyob huv pawgntseeg muaj tug ntsejmuag ncaaj sab nkhau, tub ua rua koj paub tas tsi yog txhua tug. Thaus peb tuaj pehawm Vaajtswv tsi yog txhua tug yuav hu nkauj, tabsis txhua tug yuav tau ua rua Vaajtswv tau koobmeej lub sijhawm tuaj pehawm Vaajtswv. kev txhum yuav siv ibtug lug kuas zoo le txhua tug ua txhum huv tuabsi, tabsis tug twg ua txhum tsuas yog tug tnawd xwb. Zoo le Yudas tsuas yog Yudas xwb dlua le lwm tug thwjtim tsi ua le ntawd.

XYUM UA TEJNUAV

·  Koj puas tau pum tug tuabneeg ntsejmuag ncaaj sab nkhau nyob huv pawgntseeg?  Yog koj pum muaj nua, koj yuav ua tau dlaabtsi lug paab nwg?

·  Tub twg yog tug kws muaj kev ntseeg ruaj khovkho kws koj yuav xyum lug ntawm nwg?

MARCH 8, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov timthawj tawm ntawm cov numtswv xubndlag moog. Cov timthawj zoo sab kawg le rua qhov Vaajtswv suav has tas, puab cov kws qha Yexus zaaj tsimnyog puab raug kev txaajmuag.” Cov Tubkhais Acts 5:41

XAAV TXUG TEJNUAV

Tsi xob xaav tag, Vaajtswv yuav muaj ib yaam dlaabtsi kws koj yuavtsum ua.  Vaajtswv tsi tau yuam kuas koj ua lawv le nwg sab nyam. Nwg yog ib yaam kws koj ua koj.  Thaus koj xyum noog nwg lug yog kawm txug yaam kws muaj nyob ntawd rua huv tug Ntseeg Lubneej. Nwg yuav tsi muaj ibyaam ua rua koj zoo sab, yog koj tsi yog tug Ntseeg tag. Nooglug hab txaussab muaj moog uake. Vaajtswv Phoo Ntawv has, “ Nwg tej lug peb yeej coj tsi nyuaj,His commandments are not burdensome1 Yauhaas 5:3

Qee yaam kws ua rua peb tsi noog tug Tswv lug hab tsi to taub txujkev kaajsab tub yog tas peb laam ntseeg tug Tswv; thaus peb laam ntseeg yuav ua rua peb coj tsi tau le Nwg tej lug saamfwm. Yog thaus peb paub Tswv Yexus Khetos tseeb, peb kawm Nwg tej lug saamfwm yuav tsi nyuaj hab peb yuav tsi ndluav.

·  Koj puas yuav txaus sab txug qhov noog Vaajtswv lug ntawd lecaag? 

·  Koj puas ua xyem xaav txug qhov kev kev coj lawv le Nwg tej lug saamfwm tsi nyuaj hab ua tsi ndluav yog has tas, koj yog tug Ntseeg?

XYUM UA TEJNUAV

Sau rua ib dlaim ntawd txug koj noog le Vaajtswv hu koj kuas koj noog nwg lug lub limtam nuav, Thov Vaajtswv rua tej koj sau ntawd, nug-thov Vaajtswv kuas nwg qha koj tas, koj tub ntsib kev thaajyeeb rua qhov koj noog Nwg lug le tej lug Nwg saamfwm lawm.

MARCH 7, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tug TSWV es, kuv yuav ua neej nyob hov ntev? Thaus twg kuv maam le tuag? Koj qha kuv saib, kuv txujsa yuav tu thaus twg? ( Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 39:4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Kev tuag yog ib yaam muaj rua txhua tug, tabsis feemcoob tsi xaav txug tas yuav tuag. Tsuas yog tuabneeg txhaj yog tug kws tsim lug hab paub txug tag muaj kev tuag, dlua le tej tsaj txhu xyooj ntoo hab nrojnsuag puab tsi paub tas puab yuav tuag.   Yog thaus twg peb paub tas, ua tuabneeg nyob muaj nubyug lawm tes yeej yuav muaj nub tuag peb paub le ntawd lawm peb txhaj paub ua peb lubneej kuas zoo. Ua tuabneeg nyob has txug txuj kev tuag mas yeej tsi muaj leejtwg xaav noj hab xaav raug, tabsis txuj kev tuag nwg yeej yuav lug txug txhua txhua tug, peb yeej tsi muaj leejtwg yuav dlhas dlhau txujkev tuag, yog le yog peb tsi paub txug tas muaj kev tuag tes peb yeej tsi npaaj kuas peb muaj lubneej zoo.

Yexus has txug tug tswv ntawm tuabneeg txujsa. Nwg qha meej tas, muaj 3 yaam tseemceeb yuav muaj rua peb txhua tug: Txujsa, kev tuag hab txujsa ibtxhis.   Txhua yaam yuav muaj lawv le tau has lawm.

·  Koj yuav npaaj rua txuj kev tuag lug hloov koj lubneej tau lecaag?

·  Koj yuav ua lecaag koj txhaj yuav tsiv dlhau txuj kev tuag?

XYUM UA TEJNUAV

Nrug qha rua lwm tug thaam hab ua timkhawv kuas nwg paub txug tas yog nwg paub tas muaj kev tuag ces yuav hloov tau peb lubneej lecaag.

MARCH 6, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tabsis nub ntawd hab lub sijhawm ntawd tsi muaj leejtwg paub, txawm yog cov tubkhai sau ceebtsheej los yog, Tuabneeg Leejtub los yog, puab yeej tsi paub le tsuas yog Leejtxiv tuableeg txhaj paub xwb. Lub sijhawm Tuabneeg Leejtub rov qaab lug yuav zoo ib yaam le lub sijhawm Nau-as nyob. Thaus dlej tseem tsi tau nyaab nplajteb, suavdlawg ua noj ua haus, ua tshoob ua kug moog txug nub Nau-as nce moog huv lub nkoj. Tej tuabneeg tsi ncu qaab ceevfaaj, dlej ca le lug nyaab hab kuav puab moog taag huv tuabsi. Thaus Tuabneeg Leejtub rov qaab lug yuav zoo ib yaam nkaus le ntawd ntaag.”(Mathais Matthew 24:36-39)

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ibzaaj muaj ib tug txivneej nug lwm tug txivneej nyob ntawm ntug kev, “Koj puas paub txug ob yaam teebmeem kws luj tshaaj nyob huv lub nplajteb taamsim nuav yog dlaabtsi? Tug txiv teb tas, “Kuv tsi paub, hab kuv yeej xaav tsi txug.” Muab zaaj ntawd lug tsom txug ob qhov teebmeem lub tshaaj ntawd: Tsi leej paub hab yaam tsi sib thooj. Nwg kuj muaj tej yaam koj yuav tsi muaj tau lossis tseg tsi tau qhov tsi leeg paub hab tsi sis thooj ntawd. Ibyaam ntawm yog kev Yexus Khetos rov lug zag ob..

Nau-as yog ib tug ceev Vaajtswv lug, nwg qha txug Vaajtswv txujkev chim txug lub nplajteb. Nwg kuj has txug tas, ib yaam phem kawg nkaus yog nyob huv tuabneeg lub sab. Vim lecaag? tuabneeg sib yuav hab muaj kev sib yuav, noj hab haus. Puab tej kev vaammeej, kevcai, tej yaam ua kev lomzem lug cuamtshuam puab. Puab noj tsob txiv kws paub txhua yaam hab pum puab tug kheej zoo le tug npluasnuj hab tej kws puab muaj ntawd ntau zujzug nrug yaam zoo hab zoo le tsi tau dlaabtsi.

·  Yaam dlaabtsi kws yog yaam lug taabkaum koj txug qhov tseeb ntawm Vaajtswv kws koj muaj?

·  Koj puas tau tsi muab yaam ntawd lug qha hab qha ibzag dlhau rua ibzag kws yog Vaajtswv txujlug?

XYUM UA TEJNUAV

Muaj tej yaam kws lug cuamtshuam taabkaum koj lubneej hab muab thaam qha rua koj ib tug phoojywg kuas paab tau nwg.

MARCH 5, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, mej yuav tsum rau sab ntso ua kuas mej muab sab rau ntseeg heev ntxiv zujzug. Mej yuav tsum thov Vaajtswv tug Ntsujplig paab mej thov. Mej yuav tsum muab sab npuab Vaajtswv nploojsab hlub, tog rawv txujsa ntev moog ib txhis kws peb tug Tswv Yexus Khetos tug kws hlub mej yuav muab rua mej.” (Yudas Jude 1:20-21)

XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj tej yaam kws koj yuav hloov tau. Tabsis yog koj nplaam koj tug plig, nwg yog ibyaam koj yuav nplaam moog ibtxhis. Yexus has tas,  “Yog leejtwg tau ib puas tsaav yaam huv nplajteb no huv tuabsi los ua nwg tug, tabsis nwg txujsa tu lawm, tej ntawd yuav muaj nqes dlaabtsi rua nwg.” (Malakaus Mark 8:36). Koj tsi tsaam tug dlaabtsi huv nplajteb. Yog has tas yaam ntawd, koj yuav ceev tsi tau yaam ntawd ua koj tug, yog has tas yaam ntawd hab koj ceev yaam ntawm ua koj tug, yaam koj tau ntawd yeej ua tau kuas koj zoo sab npaum lecaag.

Piv le tas muaj qee tug tuaj cuag koj hab has tas, “Kuv muaj ibyaam dlaabtsi kws kuv yuav muaj pub rua koj. Kuv yuav muab ibyaam dlaabtsi hab txhua yaam ntawd rua koj le koj xaav tau. Koj puas xaav tau nyajtxag?  Koj tau yaam ntawd. Koj puas xaav tau yaam kws koj xaav kuas txaus sab txaus ntsw? Koj yeej tau yaam ntawd. Tabsis muaj tej yaam kuv kuj xaav tau ntawd koj.  Kuv xaav tau koj tug mivnyuas ntivteg.” Koj puas kaam tsaa nwg sawv? Tejzag koj yuav tsi kaam lawm, tabsis kuv taabtom has rua koj, nuav nwg kuj muaj quastxheeb quas vaam phom nyob huv lub nplajteb kws nwg has tas, “paub meej, nwg yog ib qhov muab tau.”  

·  Yaam dlaabtsi muaj nqes tsaam rua koj kev ntseeg tshaaj le yaam kws nyob huv lub nplajteb?  Yaam twg, yog koj xaam txug yog yaam muaj nqe huv lub nplajteb tshaaj le koj kev ntseeg?

·  Vim le caag koj txhaj xaav has tas nwg yog yaam yoojyim rua koj kws yuav nplaam yaam ntawd huv nplajteb?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav txug cov tuabneeg kws nyob puagcig koj, koj puas paub tau tas, puab tug ntsujplig muaj nqes npaum lecaag? thov Vaajtswv rua ib tug kws koj paub kws nwg taabtom tsaam yaam ua rua nwg txaus sab nyob huv lub nplajteb lug ntawd yaam kws nwg yuav tau muab nwg tug ntsujplig rua. 

MARCH 4, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Mej sim ua tuab zoo xaav saib Leejtxiv hlub peb npaum le caag dlag. Nwg hlub peb kawg nkaus le nwg txhaj le hu peb ua nwg cov mivnyuas. Peb yeej yog Vaajtswv cov mivnyuas tag. Tub yog vim le ntawd cov tuabneeg kws tsi paub Vaajtswv txhaj tsi paub peb. Cov kwvtij kws kuv hlub es, nwgnua peb yog Vaajtswv cov mivnyuas lawm, tabsis peb tseem tsi tau paub tseeb has tas, yaav tomntej peb yuav zoo le caag. Peb tsuas paub has tas, thaus Yexus Khetos rov qaab lug peb yuav zoo ib yaam le nwg, rua qhov peb yuav pum tseeb has tas, nwg zoo le caag tag.” (1 Yauhaas John 3:1-2)

XAAV TXUG TEJNUAV

Koj puas tau xaav txug tas koj tugkheej ntaus tug nqe ntau paum lecaag?  Moog saib txug cov ntshaav sau tug ntoo khaublig. Koj yuav pum tas Yexus Khetos nwg cevnqaj dlaim tawv hab cov ntshaav tiv kev nyuaj npaum lecaag thaus nws txujsa yau zujzug sau tug ntoo khaublig.  Thawj qhov huv  Petus 1:18-19 has tas, “rua qhov mej yeej paub lawm has tas, Vaajtswv tub txhiv mej dlim tej cai kws mej cov yawmkoob qha rua mej lawm. Yaam kws Vaajtswv muab txhwv mej tsi txawj luv nqe le nyaj hab kub. 19Yaam ntawd yog Yexus Khetos tug kws tuag sau ntoo khaublig cov ntshaav kws muaj nqes heev. Yexus Khetos zoo ib yaam le tug mivnyuas yaaj kws tsi muaj ib qho phem kws tuabneeg muab tua theej txhoj.”   

Phoo Nkauj Qhuas Vaajtswv 49:7-9 “tsi muaj ibtug tuabeeg twg nwg yuav txhiv tau nwg txujsa, lossis them tau nwg nqe sav rua Vaajtswv rua qhov tuabneeg txuj nqe sav kim kawg le. Tuabneeg yeej tsi muaj txaus them, kuas tuabneeg dlim txuj kev pluj kev tuag, ca tuabneeg caj sa nyob moog ibtxhis.

Thaus lug tej lus lug nug “Koj puas tau xaav txug tas koj tugkheej ntaus tug nqe ntaum paub lecaag?” ces ua rua koj pum tas,  muab taagnrho tej kws nyob huv lub nplajteb coj lug luj los tub tsi npaum koj tugkheej ib nyuas qhov luaj nti luaj tsaus hab txhiv tau koj. Yog le Vaajtswv txhaj le xaav tau koj rov qaab lug ua nwg tug rua qhov koj tseemceeb rua koj hab nwg heev. Ca le qheb koj lub sab tig lug cuag Yexus Khetos. Qha rua nwg has, tug Tswv, nyob lub nplajteb nuav tsi muaj ibyaam twg kws yuav tseemceeb tshaaj le kuv tug Ntsuj, kuv yog tug kws koj xaav tau, kuv nyob ntawm nuav.

Qheb peb lub pobntseg lug noog saib huv peb lub sab puas nov Vaajtswv has tas “Kuv hlub koj, hab Kuv xaav tau koj.”  Lug ze hab pum Yexus tuag dlaim ncuv sau khaublig. Vim lecaag? rua qhov Nwg xaav tau koj tug ntsuj. Nwg them tug ntsuj tug nqe rua koj lawm! Ntawd txhaj qhov nwg xaav tau koj rua Nwg.  

·  Koj puas xaav txug tas koj yog tug kws Vaajtswv xaav tau? Vim lossis vim lecaag?

·  Koj yuav paub tau tas koj muaj nqe heev kws ua rua Yexus muab nwg txujsa lub txauv koj kuas koj yog Nwg tug hab nrug tau Nwg?

XYUM UA TEJNUAV

Nubnuav nrug lwm tug thaam tas, Nwg yog tug muaj nqe heev rua Vaajtswv rua qhov Vaajtswv yog tug Tsim nwg. Vaajtswv has tas, “Nwg nuav peb ca le tsim tuabneeg muaj tug yaamntxwv zoo le peb.” Chivkeeb 1:26

MARCH 3, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Cov kwvtij es, thaus mej raug ntau yaam kev nyuajsab mej yuav tsum suav has tas, mej muaj moo. Rua qhov mej tub paub lawm has tas, yog mej ua sab ntev nyaj tej kev nyuajsab, ces tej ntawd yeej yuav ua rua mej muab sab rau ntseeg heev ntxiv. Tabsis mej yuav tsum ua sab ntev moog le tsi xob tso tseg, mej txhaj yuav ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus, coj tau lub neej puvntoob, tsi tu ib yaam dlaabtsi twg hlo le.”(Yankaunpaus James 1:2-4)

XAAV TXUG TEJNUAV

Vaajtswv lub homphaj rua koj yog dlaabtsi? Vaajtswv xaav kuas koj lujhlub, tsi yog nyob le ko. Vaajtswv yuav tsi ca kuas koj zoo sab hab nojqaab nyobzoo es ntawd yog ua rua koj dlawbhu. Tabsis Vaajtswv yuav siv teebmeem rua koj huv koj lubneej. Yexus xaav kuas koj ua koj lubneej txawj keevhlub rua ntawd nwg. Nkauj Qhuas Vaajtswv 4:1 has “Vaajtswv es, koj yog tug kws tsaa kuv cai, thov koj teb kuv tej lug thov. Thaus tsaus kuv ntuj, koj tub paab kuv lawm, nwgnua thov koj hlub kuv, hab teb kuv tej lug thov.” Nwnua xaav txug yaam ntawd. Xaav txug thaus lub sijhawm koj luj hlub tau leaag. Thaus koj muaj teebmeem koj tau kev txhawbzug tau lecag. Tej yaam ntawd ua rua peb pum tas, thaus dlhau qhov teebmeem ntawd coj peb moog ua tau lubneej zoo ntxiv hab nwg tseem tsaav kev txawjntse rua peb, tabsis qhov ntawd kuj yog ib qhov ua timkhawv rua lwm tug hab tseem ua rua mej muaj kev zoo sab hab txaus sab tomqaab tej ntawd dlhau lawm. Vaajtswv yog tug txhawb peb lub zug hab yuav tsi tso peb tseg, tabsis tej yaam ntawd yeej yuav tsum raug kuas coj tau yaam zoo ntxiv lug ntawm yaam ntawd.

• Thaus lub sijhawm twg yog lub sijhawm Vaajtswv muab qhov teebmeem lug ntuag huv koj lubneej?

• Koj yuav paub tau tas Vaajtswv paab tau koj lug ntawm yaam koj tau raug ntawd npaum lecaag?

XYUM UA TEJNUAV

Xaav dlua txug tej yaam nyuaj nyuaj es Vaajtswv muab hloov tau koj lubneej lub xyoo dlhau lug lawm yog dlaabtsi? Hab muab yaam ntawd pav qha rua lwm tug kuas muaj kev ca sab tau ibyaam le koj hab.

MARCH 2, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Tub yog vim nwg ntseeg, nwg txhaj tau moog nyob lub tebchaws kws Vaajtswv cog lug tseg has tas, Vaajtswv yuav pub rua nwg nyob. Nwg nyob huv tsevntaub ib yaam le nwg yog tug kws tsi muaj teb muaj chaw nyob. Tomqaab ntawd Ixaj hab Yakhauj nyob huv tsevntaub ib yaam le Anplahaam. Vaajtswv cog lu tseg rua obtug ib yaam le cog rua Anplahaam (Henplais – Hebrews 11:9)

 XAAV TXUG TEJNUAV

Muaj ib lub sijhawm muaj ibtug xwbfwb hluas nug kuv cig txug nwg yuav ua le caag thaus nwg txais ib qhov dlejnum nyob huv ib pawgntseeg tshab. Kuv has rua nwg has tas: “Thaus moog rua huv lub tuamtsev, koj yuav tau ua ob yaam: qhob-ib, koj yuav tsum npaaj tas taag koj lubneej koj yuav nyob rua huv, hab nqai-ob, koj yuav tau npaaj tawm le 15 feeb tomntej.” Ob qhov puas leej tseeb. Tsi yog koj has, “Tug Tswv, Kuv taabtom ua ib lub zeg.” Koj yuav muaj kev thov Vaajtswv, “Tug Tswv, yog kuv taabtom ua ib lub zeg, muab tug suavpaug raaj rua huv. Kuv npaaj txhij moog.”  Ntseeg hab noog lug, ntawd tsi muaj dlua lwm txuj kev yuav zoo sab nyob huv Yexus. Vaajtswv muab koj muaj kev xaiv. Yog koj tsi ntseeg yaam kws koj paub, tsi xob nug Vaajtswv kuas nwg muab rua koj ntau tshaaj, Vaajtswv yuav tsi muab rua koj ntxiv yog koj tub tsi ntseeg hab noog nwg lug. 

Koj puas muaj teebmeem txug kev ntseeg? Yog koj muaj teebmeem txug txuj kev ntseeg, koj yeej muaj teebmeem qhov kev noog nwg lug.  Puas muaj ib qhov twg huv koj lubneej es koj yuav tau leeg txim? Puas muaj ib qhov kws koj yuav tau rov ua dlua kuas zoo?  Puas muaj ib yaam kws koj yuav muab tau muab pub rua lwm tug?  Koj puas muaj ib qhov lug povthawj es koj yuav ua timkhawv? Puas muaj ib qhovchaws kws koj yuav tau moog? Nooglug! Koj puas xaav tau kuas koj muaj kev ntseeg?  Thawj qhov, koj yuav tau nov Vaajtswv hu koj, tabsis koj yuav tau noog nwg lug.

·  Taamsim nuav Vaajtswv taabtom hu koj kuas koj noog Nwg lug yog dlaabtsi?

·  Koj yuav teb rua Vaajtswv le caag rua lub limtam nuav yog nwg hu koj?

XYUM UA TEJNUAV

Rhu ib kaum ruam moog rua qhov noog Vaajtswv lug huv txuj kev nov Nwg hu koj kuas koj moog lub limtam nuav.

MARCH 1, 2023

NQAILUG RUA NUBNUA

“Yog leejtwg tau ib puas tsaav yaam huv nplajteb nua huv tuabsi lug ua nwg tug, tabsis nwg txujsa tu lawm, tej ntawd yuav muaj nujnqes dlaabtsi rua nwg. Yeej tsi muaj ib yaam dlaabtsi kws yuav coj moog pauv tau nwg txujsa rov qaab lug. Yog leejtwg txaajmuag qha rua cov tuabneeg sab phem tam nua has tas, nwg yog kuv tug thwjtim, ces thaus Tuabneeg Leejtub tug kws muaj Leejtxiv lub fwjchim nrug cov tubkhai sau ceebtsheej  lug, nwg yuav txaajmuag leeg has tas, tug ntawd yog nwg tug thwjtim” (Malakaus Mark 8:36-38)

XAAV TXUG TEJNUAV

Pev le tas muaj ibtug tub hluas nwg qaug txuj kev hlub nrug ib tug ntxhais, tabsis nwg tsi muaj cuabkaav nug nwg has tas, koj puas kaav yuav kuv. Nwg txawm xaav has, ca kuv muab ib lub nplhaib sib qhab pub rua nwg, nyaj nwg yuav nkaag sab lawm has ntawd yog kuv cog lug tseg rua nwg tas, kuv yuav yuav nwg.  Nwg muab qhwv tuabzoo zoo hab nyob rua huv lub thawv ntawd kuj muaj ib lub thawv miv miv ntim lub nplhaib hab yog lub nplhaib zoo. Nwg txawm muab cev rua tug ntxhais hab has tas, “Saib pob khoom nuav hab qha kuv saib nwg muaj dlaabtsi nyob rua huv.” Nwg rov nug hab has tas, “Koj xaav lecaag rua kuv pobkhoom plig?” Tug ntxhais teb tas,  “Nwg zoo kawgnkaus. Kuv nyam heev.” Hab nwg muab lub thawv tev rhu lub mivnyuas thawv tawm. Nwg has tas,  “saib lub thawv. Pum ib qhov koobtais. Nwg pum ua rua nwg xaav tsi thoob tas yog dlaabtsi tag nes. Hab nwg pum cov paajtswb mog zoojnyoo rua saab huv lub thawv. Saib pum cov paaj ntaub thiv qhov khoom. Nwg has tas, “Yes, tabsis yog dlaabtsi nyob rua saabhuv?” tug ntxhais has tas  “Koj puas yog has txug ib qhov hlaab ci qhwv lub thawv av?  Kuv tub muab nwg povtseg lawm, tabsis nuav yog ib lub thawv zoo kawg nkaus. Ua koj tsaug rua lub thawv koj muab rua kuv.

Nwg yog ib yaam txaus tuaj dlaabtsug, tabsis nwg kuj tseem muaj ib cov tuabneeg zoo le ntawd. Nwg tsi paub txug tas, yaam dlaabtsi nyob huv lub thawv; tug ntsuj yog lub nplhaib diamond.  Peb qhwv lub thawv, hab peb tsi pub tuabneeg pum lub nplhaib nyob rua saabhuv lub thawv. Yexus has rua peb kuj muaj qee tug nwg xaav has tas, nwg ua txhua yaam txhua tsaav huv lub nplajteb nuav zoo tes nyaj nwg yuav dlim. Tabsis qhov teeeb zoo le yug tub muab lub nplhaiv nyob saabhuv povtseg es tseg lub thawv ca es yug tseem xaav tas yog lub thawv zoo nkaug.

·  Thaus lub sijhawm twg tej yaam kws yog lub nplajteb nuav ua rua koj kev nrug Vaajtswv sis raug zoo nplaas ntawm Vaajtswv lawm?

·  Qha qee tug koj paub txug nwg muab yaam khoom nplajteb ua yaam tseemceeb rua huv nwg lubneej es thaus kawg zoo le nwg ua lubneej caumcua xwb?

XYUM UA TEJNUAV

Sau tej yaam kws tseemceeb nyob huv koj lubneej.  Muaj tej yaam ntawd lug ntsuag saib nwg puas yuav paab tau koj tug ntsuj tau lecaag.