HBNA National Conference 2023 at Green Lake, WI

News & Announcements

 • Pastoral Job Posting – Good News Hmong Baptist Church

  Pastoral Job Posting – Good News Hmong Baptist Church

  Job Title: Senior Pastor Location: Fridley, MN Church: Good News Hmong Baptist Job Type: Full-Time Salary: $45,000 Job Description The Good News Hmong Baptist Church is actively seeking a Senior Full-Time Pastor who will be assigned responsibility for the spiritual maturation and advancement of our congregation. This individual will assume a pivotal role in guiding…

 • Women’s Grief Ministry

  Women’s Grief Ministry

  Our mission is to outreach to our viv ncaus who have experienced loss so that we can provide emotional support, spiritual encouragement, and resources that lead to wholeness in Christ.

 • HBNA Women’s Ministry

  HBNA Women’s Ministry

  Nyob zoo rau peb cov ntseeg txhua tus, Nov yog daim ntawv qhia, thiab caw txhua tus niam Xh, niamtsev, cov hluas txhua tus tuaj koom. Ob xyoo peb mam ua ib zaug xwb. Npajsiab tuaj peb sib ntsib nawb. Thov muab share rau nej cov niamtsev thiab pawgntseeg kom txhua tus paub txog. Mus…

 • HBNA National Annual Meeting Conference

  HBNA National Annual Meeting Conference

  September 27-30, 2023 Pastoral, Men’s, Women’s, and Youth Conference will take place Wed., Sept. 27th in the evening, 4pm into Thurs. Sept. 28th. See Ministry Flyers for details on their conferences. HBNA Business meeting will take place on Friday, Sept. 29th into Saturday, Sept. 30th. Ministry and Financial Reports on furthering the Kingdom of God.…

 • Standing Stones Camp 2023

  Standing Stones Camp 2023

  At Standing Stones Camp, we’re all about learning, growing, connecting, and equipping our young campers to fulfill and serve God’s kingdom—all while having fun! At camp you can anticipate Christ-centered worship, small groups, sermons/services, workshops/tracks, and activities! For more information, visit our website at www.standingstonescamp.org/about-us or our FAQ Document.

 • Home Missions Giving

  Home Missions Giving

  The month of April and October, we will be doing an offering for “HOME MISSIONS GIVING” as we had proposed at the annual meeting at First Hmong Baptist Church in Denver, Colorado last year. This offering giving, we do 2 times a year. Pray Pray regularly for your Hmong Baptist National Associations missionariesin your state…


Bible Devotions

Weekly

 • Embracing True Freedom 

  Embracing True Freedom 

  By: Dr. Joseph Yang  Bible Passage: Galatians 5:1 (NIV)  ” It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.”  Summary  In Paul’s letter to the Galatians, he addresses a community struggling with the question of what it means…

Daily

 • July 17, 2024

  July 17, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Vaajtswv yuav tsi rau txim rua peb cov kws Vaajtswv tub xaiv ca lawm, rua qhov Vaajtswv tub kuas peb tug tswv Yexus Khetos kws tuag theej peb lub txhoj cawm peb dlim lawm. Nwg ua le ntawd kuas peb tau nrug nwg nyob…

 • July 16, 2024

  July 16, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    Nqailug Rua Nubnua “Nwgnuav yuav sau cov pujntsum yuv tsum yog tug muaj raucaum xyoo rov sau, tug kws muaj kev ncaajnceeg rua nwg tug quasyawg, hab tug kws lwm tug paub nwg qhov kev ua zoo,  xws le paab lwm tug, qhuabntuag hab tu nwg cov…

 • July 15, 2024

  July 15, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    Nqailug Rua Nubnua “Nwgnuav peb kub mej, cov kwvtij hab cov muag, fwm hab saib taug tug ua haujlwm khwv khwv huv mej, tug kws saib xyuas mej huv tug Tswv hab cob qha mej.”— 1 Thexalaunikes  5:12 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Koj puas tau ua dlaabtsi…